Prawo do obrony w sprawie karnej

Prawo do obrony zostało zagwarantowane już w Konstytucji RP – Każdy, przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w  szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.

Granice prawa do obrony

– Podmiotowe – prawo do obrony przysługuje oskarżonemu w szerokim znaczeniu: objęty nim jest podejrzany w postępowaniu przygotowawczym, oskarżony przed sądem – ten komu formalnie został przedstawiony zarzut przestępstwa.

– Przedmiotowe – w postępowaniu karnym – w toku postępowania na wszystkich jego etapach.

– Temporalne – od momentu skierowania ścigania przeciwko osobie do prawomocnego rozstrzygnięcia.

Obrona w znaczeniu materialnym i formalnym

znaczenie formalne – to procesowa pozycja obrońcy

– znaczenie materialne – zespół uprawnień samego oskarżonego

Przykłady obrony:

– prawo do uzyskania informacji o przysługujących uprawnieniach;

– prawo do składania wyjaśnień/ bądź odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania;

– prawo do zadawania pytań osobom przesłuchiwanym oraz składania wyjaśnień co do każdego dowodu;

– prawo zaskarżania decyzji procesowych (w drodze zażalenia/ apelacji).

Adwokat w sprawie karnej – jego rola

Zadaniem adwokata w toku postępowania karnego występującego w charakterze obrońcy jest przede wszystkim działanie na korzyść swojego Klienta, składanie różnego rodzaju pism procesowych prezentujących stanowisko obrońcy w sprawie na każdym jej etapie.

Adwokat w szczególności może podejmować następujące działania i czynności:

– zapoznawać się z aktami postępowania,

– składać określone wnioski dowodowe mające na celu przeprowadzenie określonych dowodów w  sprawie,

– składać zastrzeżenia i uwagi do wydanych opinii biegłych,

– składać środki odwoławcze na decyzje organów ścigania oraz orzeczenia Sądu.

Inne wpisy