Zniesławienie – czym jest i co za to grozi?

Zniesławienie - czym jest? Kancelaria Cejrowski

Zniesławienie jest przestępstwem, które godzi w dobre imię i cześć osoby fizycznej, prawnej, a także instytucji lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zgodnie z art. 212 KK. zniesławieniem jest pomówienie, obmówienie oraz oszczerstwo. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w dalszej części artykułu.

Zniesławienie – na czym polega?

Zniesławienie polega na pomówieniu, którego celem jest poniżenie pokrzywdzonego w opinii publicznej, jak również narażenie na utratę zaufania niezbędnego dla danego stanowiska, zawodu czy rodzaju działalności – o czym stanowią przepisy Kodeksu Karnego.

Zniesławienie jest najczęściej przedstawieniem nieprawdziwych informacji. Nie jest to jednak jedyny sposób. Opisane przestępstwo można popełnić wyrażając je gestem, w formie pisemnej, za pomocą rysunku, znaku lub innej formie przekazu. Ponadto zniesławienie dokonane za pomocą środków masowego przekazu (np. w internecie) podlegają surowszej karze.

Jest to przestępstwo umyślne mające na celu wywołanie negatywnych konsekwencji. Nie jest istotne, czy określony czyn miał rzeczywisty wpływ na spadek zaufania. Ważne, że był on obiektywnie uznany za obraźliwy. Sprawcę charakteryzuje określone działanie, a więc bierna postawa wobec przestępstwa nie odnosi się do definicji sprawcy.

Jaka jest kara za zniesławienie?

Kodeks Karny stanowi, że zniesławienie zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku( w przypadku czynu za pomocą środków masowego komunikowania).

Ponadto sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża lub na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

Ściganie takiego przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Zniesławienie w internecie – czy jest anonimowe?

Publikowanie obraźliwych treści w internecie stało się szczególnie traktowaną formą zniesławienia. Poczucie anonimowości w sieci jest częstym bodźcem do pozornie bezkarnego pomawiania innych. Możliwe jest bowiem wystąpienie do administratora portalu o udostępnienie IP sprawcy przestępstwa. Policja zabezpiecza dowody w sprawie oraz może zidentyfikować sprawcę.

Inne wpisy