Category

Porady prawne
Skarga pauliańska zgodnie z definicją jest rodzajem powództwa, którego treścią jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, którego sytuacja pogorszyła się wskutek tej czynności.
Read More
Prawo własności intelektualnej jest dziedziną prawa odnoszącą się do dóbr niematarialnych, która obejmuje prawa autorskie i pokrewne, prawa własności przemysłowej, a także zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
Read More
adopcja, kancelaria Cejrowski
Adopcja nazywana również przysposobieniem dziecka uregulowana jest w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Co warto wiedzieć o postępowaniu adopcyjnym?
Read More
niebieska karta, kancelaria Cejrowski
Niebieska Karta jest dokumentem, który w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie może złożyć: Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminna Komisja Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych. Jak wygląda procedura jej założenia? Na jaką pomoc może liczyć ofiara przemocy domowej?
Read More
Tryb rozstrzygania w przedmiocie roszczenia o zwrot nakładów z majątku odrębnego(osobistego) jednego z małżonków na majątek odrębny(osobisty) drugiego z małżonków. Stosownie do treści przepisu art. 45 § 1 k.r.o., każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące...
Read More
Podział majątku wspólnego małżonków wcale nie należy do spraw mało skomplikowanych zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym. Może się on odbyć polubownie lub na drodze sądowej. Co powinniśmy wiedzieć o podziale majątku wspólnego małżonków? Co dzieje się z przedmiotami wchodzącymi w skład takiego majątku? Jakie składniki majątkowe obejmuje? Na te pytania znajdą Państwo odpowiedź...
Read More
Zgodnie z kodeksem wykroczeń, kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych. Co grozi za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu?
Read More
Podanie wyroku do publicznej wiadomości jest jednym ze środków karnych wskazanych w art. 39 kodeksu karnego. Sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w określony sposób, jeżeli uzna to za celowe, w szczególności ze względu na społeczne oddziaływanie skazania, o ile nie narusza to interesu pokrzywdzonego.
Read More
Apelacja zgodnie z definicją prawną jest odwołaniem się od wydanego orzeczenia. Kto może ją wnieść i jakie są wymogi formalne?
Read More
Uciążliwy remont u sąsiada, zwłaszcza w domu wielorodzinnym może spotkać każdego z nas. Czy możemy coś z tym zrobić? Jak wyglądają kwestie prawne w tym zakresie. Do jakich zasad musi dostosować się lokator, a co zgodnie z przepisami jest niedopuszczalne.
Read More
1 2 3 10