Category

Porady prawne
Zatarcie skazania to pojęcie regulowane przez przepisy kodeksu karnego, które wskazują, że z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu zostaje usunięty z rejestru skazanych. Z artykułu dowiedzą się Państwo także, jakie wyróżniamy przesłanki zatarcia skazania oraz, na czym polega wyłączenie zatarcia skazania.
Read More
Prawo do obrony zostało zagwarantowane już w Konstytucji RP – Każdy, przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w  szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.
Read More
Apelacja to jeden ze środków odwoławczych od wyroku sądu pierwszej instancji, gdy ten nie jest zadowalający dla Strony. Komu i w jakim terminie przysługuje możliwość wniesienia apelacji? Jakie są zakresy zaskarżenia oraz jak przebiega rozprawa odwoławcza? Na te pytanie znajdą Państwo odpowiedź w dalszej części artykułu.
Read More
Domniemanie niewinności jest zasadą konstytucyjną, o której stanowi art. 42 ust. 3. Ponadto stosownie do treści przepisu art. 5 k.p.k. – oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.
Read More
Podstawowym zadaniem obrońcy w procesie karnym jest obrona interesów swojego klienta, podejmowanie działań wyłącznie na jego korzyść. Obrońca, celem aktywnego udziału w całym procesie karnym wyposażony został w liczne uprawnienia umożliwiające mu aktywny udział w sprawie. Dla przykładu wskazać należy: udział we wszystkich czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonego postępowania, możliwość zadawania pytań świadkom.
Read More
Stalking - uporczywe nękanie (adwokat w gdańsku)
Nowelizacja Kodeksu karnego z 2011 roku penalizuje przestępstwo stalkingu jako uporczywego nękania. Okazuje się, że jego ofiarą każdego roku może padać nawet kilka tysięcy Polek i Polaków. Czym dokładnie jest tego rodzaju czyn? Na czym może polegać i jaka kara grozi za jego popełnienie? Gdzie ofiara uporczywego nękania może szukać wsparcia?  Stalking – definicja  Czym...
Read More
kontakty z dzieckiem po rozwodzie - Kancelaria Adwokacka Cejrowski
Rozwód wprowadza istotne zmiany w funkcjonowanie całej rodziny, w tym także w relacje między rodzicami a dzieckiem. Zasady dotyczące tego, jak będą one wyglądały, są często jednym z elementów wyroku rozwodowego. Jak wyglądają przykładowe kontakty z dzieckiem po rozwodzie? Jakie są zasady, którymi kieruje się organ orzekający podczas decydowania o wspomnianych aspektach? 
Read More
Spowodowanie wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu
Spowodowanie wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu wiąże się z koniecznością poniesienia konsekwencji prawnych takiego czynu. Jednak skutki zależą od kwalifikacji danego zdarzenia. Uszczerbek może zostać spowodowany umyślnie lub nieumyślnie oraz mieć lekki, średni lub ciężki charakter. 
Read More
Przemoc domowa, czyli znęcanie się nad bliskimi, zostało uregulowane w przepisach kodeksu karnego. Może mieć ona zarówno charakter fizyczny, jak i psychiczny i jest to poważny problem społeczny. W związku z tym warto mieć świadomość tego, jakie zachowania kwalifikują się do przemocy domowej oraz jakie konsekwencje to za sobą niesie i jakie prawa przysługują ofiarom.
Read More
Przestępstwa seksualne, czyli przestępstwa przeciwko wolności seksualnej oraz obyczajowości, zostały wymienione w przepisach kodeksu karnego. Należą do nich m.in. zgwałcenie, wykorzystanie seksualne, uwodzenie, kazirodztwo czy pornografia. Jakie kary grożą za popełnienie każdego z nich? Kiedy działanie sprawcy staje się czynem zabronionym?
Read More
1 2 3 12

Najnowsze komentarze