Ucieczka z miejsca kolizji – jakie konsekwencje dla kierowcy?

Ucieczka z miejsca kolizji nie jest na szczęście częstym problemem, jednak takie sytuacje zdarzają się wśród kierowców, którzy próbują uciec od odpowiedzialności za popełniony czyn. Prawo polskie określa takie zachowanie jako wykroczenie, które może doprowadzić do szeregu konsekwencji prawnych. O jakich konkretnie mowa, jakie obowiązki ciążą na sprawcy kolizji oraz do czego zobowiązany jest kierujący pojazdem uczestniczącym w wypadku drogowym dowiedzą się Państwo w dalszej części artykułu.

Ucieczka z miejsca kolizji – obowiązki sprawcy

Zgodnie z definicją kolizja drogowa wynika ze zdarzenia, które dotknęło minimum dwóch pojazdów lub pojazdu z pieszym. W wyniku tego dochodzi do obrażeń lub uszkodzenia mienia. Za ucieczkę kierowcy z miejsca zdarzenia uznaje się jego oddalenie w zamiarze uniknięcia odpowiedzialności karnej, bez podjęcia odpowiednich kroków, czyli ciążących na sprawcy obowiązkach.

Kierujący pojazdem, który brał udział w kolizji, jest zobowiązany do:

  • po pierwsze zatrzymania pojazdu, mając przy tym na uwadze bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  • zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
  • niezwłocznego usunięcie pojazdu z miejsca wypadku, by ten nie tamował ruchu innych pojazdów oraz nie powodował zagrożenia;
  • podania swoich danych personalnych, danych właściciela lub posiadacza pojazdu, a także danych dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Obowiązki kierowcy biorącego udział w kolizji drogowej wyglądają nieco inaczej, gdy w jej skutku pojawiły się osoby ranne lub poniosły śmierć. W takim przypadku sprawca zdarzenia drogowego powinien przejawić dodatkowe zachowania, a mianowicie:

  • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku, wezwać pogotowie ratunkowe oraz policję;
  • pozostać na miejscu wypadku, chyba, że wezwanie pogotowia ratunkowego lub policji wymaga jego oddalenia się z miejsca zdarzenia, wówczas niezwłocznie powrócić;
  • nie podejmować czynności, które mogłyby wpłynąć na utrudnienie ustalenia przebiegu tego, co się wydarzyło.

Ucieczką z miejsca zdarzenia wcale nie musi być oddalenie się samochodem. Sprawca, który oddalił się z miejsca kolizji pieszo również zbiegł z miejsca wypadku. Co za to grozi?

Konsekwencje prawne za ucieczkę z miejsca kolizji mogą być zakwalifikowane zarówno jako wykroczenie, jak i przestępstwo.

Ucieczka z miejsca zdarzenia – kiedy jest traktowana jako wykroczenie?

W sytuacji, gdy w wyniku kolizji nie doszło do obrażeń ciała lub znacznego uszkodzenia mienia, ucieczka jest traktowania w kategoriach wykroczenia. Wówczas sprawca, który oddalił się z miejsca zdarzenia może zostać ukarany grzywną, której wysokość może osiągnąć nawet do kilku tysięcy złotych. Naturalnie nie jest to jedyna konsekwencja takiego zachowania, bo może on zostać także ukarany punktami karnymi, które w rezultacie po przekroczeniu odpowiedniej ilości punktów, mogą doprowadzić do utraty prawa jazdy. Warto również zaznaczyć, że Sąd ma prawo zastosować surowszą karę wobec sprawcy kolizji, takich jak zakaz prowadzenia pojazdów na określony czas.

Ucieczka z miejsca kolizji – kiedy jest traktowana jako przestępstwo?

W przypadku, kiedy w wyniku zdarzenia drogowego doszło do poważnego uszczerbku na zdrowiu lub występują ofiary śmiertelne, konsekwencje dla sprawy są znacznie surowsze. Wówczas ucieczka z miejsca zdarzenia traktowana jest w kategoriach przestępstwa. Co to oznacza? W zależności od skutków kolizji oraz tego, w jaki sposób doszło do owego zdarzenia – kara dla sprawcy może być zagrożona pozbawieniem wolności do lat 3. Należy nadmienić, że w sytuacji, gdy w wyniku wypadku mamy do czynienia również z ofiarami śmiertelnymi, kara ta może wynieść do 8 lat pozbawienia wolności. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jeśli nawet sprawca nie był bezpośrednio odpowiedzialny za tak poważne w rezultacie skutki kolizji drogowej, sam fakt ucieczki z miejsca zdarzenia bez udzielenia pomocy poszkodowanym, a także powiadomienia niezbędnych służb, tj. pogotowia ratunkowego i policji, jest traktowane jako osobne przestępstwo.

Mało tego, sprawca kolizji nie tylko ponosi odpowiedzialność karną, ale również odpowiedzialność cywilną, a więc jest on zobowiązany do naprawienia szkody, czyli ponosi koszty związane z odszkodowaniem, a także zadośćuczynieniem na rzecz osób, które w wyniku zdarzenia poniosły szkodę.

Surowsza kara dla sprawców, którzy zbiegli z miejsca kolizji

Jednym z powodów ucieczki z miejsca zdarzenia jest kierowanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takiej sytuacji przepisy Kodeksu Karnego są surowsze względem sprawcy.

Dużo rzadszym jest nieświadome oddalenie się z miejsca kolizji, aby tego uniknąć, warto zapoznać się z procedurą tego, w jako sposób prawidłowo oddalić się z miejsca zdarzenia. Przede wszystkim należy poinformować telefonicznie odpowiednie służby, którym należy przedstawić swoje dane oraz miejsce do, którego kierujący się udaje.

Inne wpisy