Day

24 lutego, 2024
Domniemanie niewinności jest zasadą konstytucyjną, o której stanowi art. 42 ust. 3. Ponadto stosownie do treści przepisu art. 5 k.p.k. – oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.
Read More