Blog

Upadłość konsumencka – najważniejsze informacje

Na czym polega upadłość konsumencka? Najprościej i najkrócej jest to postępowanie tzw. „ostatniej szansy”, którego celem jest pomoc osobom, które nie mają możliwości samodzielnej spłaty swoich długów. W artykule odpowiadamy na pytania dotyczące tego, czym jest upadłość konsumenta, kto i kiedy może ją ogłosić. Informujemy również, jak przebiega procedura i jak ma wpływ na wspólny […]

Czytaj więcej

Czy dobrowolne poddanie się karze jest możliwe bez przyznania się do winy?

Zgodnie z treścią przepis art. 335§2 k.c., Prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o  wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających też prawnie chronione interesy pokrzywdzonego, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego […]

Czytaj więcej

Przyznanie się do winy

Czym jest przyznanie się do winy? Przepis art. 335§ 1 k.p.k. – daje Oskarżonemu możliwość przyznania się do winy – już na etapie postępowania przygotowawczego. Co w takiej sytuacji powinien zrobić prokurator? Jakie inne okoliczności przewidują przepisy w sprawie dobrowolnego poddania się karze?

Czytaj więcej

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Ubezwłasnowolnienie częściowe zostało uregulowane w art. 16 Kodeksu cywilnego. Różni się ono od ubezwłasnowolnienia całkowitego zarówno przesłankami umożliwiającymi orzeczenie go, jak również skutkami prawnymi. Jest to sytuacja, w której osoba nie jest w pełni zdolna do podejmowania decyzji prawnych lub zarządzania swoim majątkiem. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Czytaj więcej

Skutki niepłacenia alimentów

Skutki niepłacenia alimentów mogą być różne — kara grzywny, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności, obciążenie innych członków rodziny niż matka czy ojciec dziecka. O jakich konsekwencjach zaniedbań warto pamiętać? Gdzie zgłosić niepłacenie alimentów i jak zabezpieczyć swoje interesy?

Czytaj więcej

Odpowiedzialność karna nieletnich

Odpowiedzialność karna nieletnich – czyli kiedy dziecko może zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Prawo dotyczące tego zagadnienia różni się w zależności od wieku dziecka oraz rodzaju popełnionego przez niego czynu zabronionego. W przypadku przestępstw popełnionych przez nieletnich pytanie dotyczące granic wiekowych jest to niezwykle ważne. Odpowiedź znajdą Państwo w dalszej części artykułu.

Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu Karnego

1 października 2023 weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, która wprowadziła zmiany mające na celu zaostrzenie wiele przepisów. Wśród nich wymienić można m.in. odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Jakie konkretnie zmiany przyniesie nowelizacja kodeksu karnego?

Czytaj więcej