Bieg zasiedzenia w stosunku do małoletniego

Bieg zasiedzenia w stosunku do małoletniego

Bieg zasiedzenia w stosunku do małoletniego reguluje art. 173 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nim, jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Bieg zasiedzenia w stosunku do małoletniego – wykładnia językowa

Wykładnia językowa komentowanego przepisu nie budzi wątpliwości co do tego, że wprawdzie bieg zasiedzenia przeciwko małoletniemu właścicielowi nie ulega zawieszeniu, lecz ulega wstrzymaniu.

Przez osobę pełnoletnią rozumie się osobę, która ukończyła 18 lat. Jeżeli zatem termin zasiedzenia upłynąłby przed ukończeniem przez właściciela 18. roku życia, to ulega on wydłużeniu na okres 2 dodatkowych lat liczonych od dnia uzyskania pełnoletności, niezależnie od tego, w jakim okresie przed ukończeniem 18 lat upłynąłby ten termin.

Wstrzymanie biegu zasiedzenia

Wstrzymanie biegu zasiedzenia z powodu małoletniości jednego ze współwłaścicieli nie odnosi skutku do pozostałych, pełnoletnich współwłaścicieli, przeciwko którym biegnie zasiedzenie. Oznacza to, że z upływem określonego ustawą okresu posiadania uzukapient nabędzie przez zasiedzenie udział lub udziały pełnoletnich współwłaścicieli, a zasiedzenie udziału małoletniego nastąpi dopiero z upływem okresu ochronnego ( por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 08 lipca 1969 roku, sygn. akt III CZP 41/69).

Inne wpisy