Czy dobrowolne poddanie się karze jest możliwe bez przyznania się do winy?

Zgodnie z treścią przepis art. 335§2 k.c., Prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o  wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających też prawnie chronione interesy pokrzywdzonego, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte(…).

Dobrowolne poddanie się karze – oświadczenie dowodowe

Na gruncie powyższego przepisu – nie jest wymagane przyznanie się do winy, lecz złożenia oświadczenia dowodowego, które nie będzie sprzeczne z dokonanymi ustaleniami.

Przez pojęcie oświadczeń dowodowych złożonych przez oskarżonego należy rozumieć przede wszystkim wyjaśnienia złożone w charakterze podejrzanego. W literaturze podawane są przykłady oświadczeń składanych przez podejrzanego do protokołu zatrzymania, pisemne oświadczenia podejrzanego zamieszczone we wnioskach dowodowych.

Na gruncie powyższego przepisu muszą być zatem spełnione – na zasadzie łączności, następujące warunki, tj.:

– okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości,

– oświadczenie dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami,

– postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Zatem dopuszczalna jest możliwość skorzystania z instytucji wprowadzonej przepisem art. 335 § 2 k.c., bez uprzedniego przyznania się do winy.

Inne wpisy