Upadłość konsumencka – najważniejsze informacje

Na czym polega upadłość konsumencka? Najprościej i najkrócej jest to postępowanie tzw. „ostatniej szansy”, którego celem jest pomoc osobom, które nie mają możliwości samodzielnej spłaty swoich długów. W artykule odpowiadamy na pytania dotyczące tego, czym jest upadłość konsumenta, kto i kiedy może ją ogłosić. Informujemy również, jak przebiega procedura i jak ma wpływ na wspólny majątek małżonków.

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Na czym polega procedura?

Czym jest upadłość konsumencka i co ma ona na celu?  Proces jest stosowany jako forma oddłużenia. Ma charakter procedury sądowej, w ramach której realizuje się dwa cele:

  1. zaspokojenie wierzyciela;
  2. częściowe lub całkowite umorzenie długu.

Obecnie upadłość mogą ogłosić podmioty, które samodzielnie doprowadziły do stanu niewypłacalności. Przed nowelizacją z 2020 roku nie było to możliwe. Zaktualizowane przepisy dały sądom również prawo do każdorazowego decydowania o tym, czy dłużnik zasadniczo zasługuje na umorzenie długu (wcześniej zobowiązania z reguły znoszono, a sąd jedynie wyznaczał harmonogram ich spłaty).

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Wystarczy w tym celu uzupełnić stosowny wniosek. Bardzo ważne jest to, aby zawrzeć w nim prawdziwe informacje, a także załączyć do dokumentu załączniki potwierdzające stan faktyczny. Pismo składa się w wydziale gospodarczym sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby predysponującej do ogłoszenia upadłości.

Procedura upadłości konsumenckiej — przebieg

Procedura upadłości konsumenckiej rozpoczyna się od złożenia wniosku we właściwym wydziale sądu. Braki i błędy w dokumencie mogą skutkować przedłużeniem się całej procedury, a nawet koniecznością jej ponownego zainicjowania.

Jeśli wniosek jest sporządzony prawidłowo, sąd zajmie się jego rozpatrzeniem, w tym przede wszystkim sprawdzeniem tego, czy składająca go osoba spełnia warunki uprawniające do skutecznej upadłości. Następnym krokiem jest sporządzenie listy wierzycieli. Później następuje likwidacja masy upadłościowej i opracowanie planu spłaty.

Ile trwa ogłoszenie upadłości? Co do zasady sąd ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku, jednak termin nie jest wiążący. Oznacza to, że procedura może się wydłużyć.

Kto może zgłosić upadłość konsumencką? Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej? 

Upadłość osoby prywatnej może ogłosić ten, kto utraci płynność finansową i stanie się niewypłacalny. Co ważne, stan ten musi mieć trwały charakter, a więc utrzymywać się przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej? Narzędzie nie może być stosowane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (w takiej sytuacji jest przewidziany inny proces związany z upadłością). 

Upadłość konsumencka bez majątku

Czy upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa? Ubóstwo masy upadłościowej nie jest przesłanką, która uniemożliwia zrealizowanie procedury. Wynika to z faktu, że jednym z celów postępowania jest umorzenie zobowiązania i przywrócenie równowagi finansowej, do czego posiadanie majątku nie jest konieczne.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jakiego wierzyciela należy wskazać? Pierwotnego czy aktualnego?

Banki i różne firmy finansowe bardzo często dokonują sprzedaży długów. W ten sposób dochodzi do zmiany wierzyciela danego dłużnika. Obowiązkiem dłużnika jest wskazanie we wniosku o ogłoszenie upadłości danych aktualnego wierzyciela.

Jeżeli dłużnik nie wskaże danych aktualnego wierzyciela, to taki wierzyciel nie dowie się o toczącym się postępowaniu, a tym samym zostanie pozbawiony możliwości zgłoszenia swojej należności i udziału w postępowaniu upadłościowym.

Dodatkowo należy podkreślić, że jeżeli upadły celowo wskaże nieaktualnych wierzycieli, może to skutkować nawet umorzeniem przez sąd postępowania upadłościowego.

Wspólny majątek małżonków a upadłość jednego małżonka

Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, to z chwilą ogłoszenia upadłości jednego z nich, majątek wspólny wchodzi do masy upadłości.

Syndyk sprzeda zatem cały majątek, a małżonek upadłego będzie mógł w tej sytuacji jedynie przystąpić do toczącego się postępowania jako wierzyciel i dochodzić spłaty swojego udziału w majątku wspólnym.

Jakie są zatem szanse na odzyskanie pełnej wartości przez małżonka upadłego? Należy je ocenić jako niewielkie. Sytuacja opisana powyżej, często zaskakuje osoby, które same decydują się na złożenie wniosku o  ogłoszenie upadłości konsumenckiej i nie korzystają z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Upadłość konsumencka — pomoc prawna

Jak trudnym procesem jest upadłość konsumencka? Pomoc prawna może być przydatnym narzędziem dla zadłużonych ze względu na wymogi formalne i wysoki stopień złożoności procedury. Prawnik od spraw skarbowych przeanalizuje możliwości strony w konkretnym przypadku, pomoże wypełnić wniosek o upadłość, a także pokieruje jego złożeniem i uzupełnieniem w niezbędne załączniki. Na każdym etapie postępowania, jakim jest procedura upadłości konsumenckiej, będzie też udzielał wsparcia merytorycznego. W związku z tym pomoże zadbać o maksymalną ochronę interesów mocodawcy.

Inne wpisy