Przestępstwa seksualne w polskim prawie

Przestępstwa seksualne, czyli przestępstwa przeciwko wolności seksualnej oraz obyczajowości, zostały wymienione w przepisach kodeksu karnego. Należą do nich m.in. zgwałcenie, wykorzystanie seksualne, uwodzenie, kazirodztwo czy pornografia. Jakie kary grożą za popełnienie każdego z nich? Kiedy działanie sprawcy staje się czynem zabronionym?

Przestępstwa seksualne – zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej

Zgodnie z art. 197 kk. kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15. Kara za gwałt jest wymierzana przez sąd w zależności od indywidualnej oceny sytuacji i czynników mających wpływ na popełnienie czynu zabronionego.

 W sytuacji, gdy sprawca popełnia przestępstwo zgwałcenia:

– wspólnie z inną osobą, wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry,

– posługując się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działając w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu,

– wobec kobiety ciężarnej,

– utrwalając obraz lub dźwięk z przebiegu czynu,

podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

Jeżeli sprawca doprowadza (przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem) inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Czym jest inna czynność seksualna?

Artykuły kodeksu karnego wskazują na to, że jest to inna czynność seksualna, niebędąca obcowaniem płciowym. Może nią być np. kontakt cielesny o charakterze seksualnym (dotykanie ciała w celach seksualnych), masturbacja, każda czynność o charakterze seksualnym, która zmierza do uzyskania pobudzenia seksualnego lub też zaspokojenia potrzeby seksualnej.

Przestępstwa seksualne w świetle kodeksu karnego

Wśród przestępstw seksualnych poza zgwałceniem czy innymi czynnościami seksualnymi, wymienić należy:

  • wykorzystanie seksualne osoby bezradnej lub niepoczytalnej,
  • seksualne wykorzystanie zależności,
  • seksualne wykorzystanie małoletniego,
  • uwodzenie małoletniego poniżej lat 15 z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej,
  • propagowanie pedofilii,
  • kazirodztwo,
  • pornografia,
  • zmuszanie do prostytucji,
  • czerpanie zysku z cudzego nierządu.

Należy zaznaczyć, że wolność seksualna stanowi przedmiot ochrony karnej. Wszelkie ataki seksualne niepożądane przez ofiarę, naruszają tę wolność. Każda osoba ma prawo samodzielnie dysponować własnym życiem płciowym i nikt nie ma prawa naruszać tej swobody.

Co to znaczy molestowanie?

Molestowanie to każde niepożądane zachowanie, które ma seksualny charakter lub odnosi się do płci. Może składać się z elementów fizycznych, werbalnych i niewerbalnych.

Molestowanie seksualne może naruszyć godność ofiary, zastraszyć ją, poniżyć, upokorzyć bądź uwłaczać jej. Zachowanie przybiera różny charakter i może mieć miejsce praktycznie w każdym środowisku: w pracy, w szkole, na uczelni, ale również wśród grupy znajomych bądź w rodzinie.

 Najczęściej molestowanie przybiera charakter m.in.:

●        niestosownych żartów,

●        niechcianego dotyku (np. w okolicy intymnych części ciała),

●  nieprzyzwoitych komentarzy (zarówno w sytuacji, kiedy ofiara jest sam na sam z napastnikiem, jak i kiedy są w towarzystwie),

●        szantażu emocjonalnego.

Kiedy sprawa o molestowanie może zostać zainicjowana przez ofiarę? O popełnieniu czynu zabronionego jest mowa wtedy, gdy zostanie wyrażony wyraźny sprzeciw wobec konkretnego działania w kierunku osoby, która się go dopuści. Gdy do tego dojdzie, pokrzywdzony może zgłosić popełnienie przestępstwa. Warto w takim przypadku skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata od przestępstw seksualnych, który pomoże w reprezentacji pokrzywdzonego przed sądem.

Molestowanie a kodeks karny

Molestowanie a kodeks karny: co wynika z przepisów? Czyn jest uznawany za przestępstwo i karany na mocy art. 197 k.k. W związku z tym osobie, która dopuści się molestowania, grozi kara pozbawienie wolności na okres od 2 do nawet 15 lat. W tym wypadku również sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i na podstawie jej wnikliwej oceny sąd wyznacza karę. 

Kodeks karny — molestowanie nieletnich

Czy przepisy rozróżniają przestępstwo popełnione wobec dorosłych i osób jeszcze nie w pełni dojrzałych? Kodeks karny molestowanie nieletnich traktuje w podobny sposób. Z art. 200 k.k. wynika, że ten, kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej 15. roku życia lub dopuszcza się wobec niego innej czynności seksualnej, doprowadza ją do poddania się takim czynnościom czy do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności na okres od 2 do nawet 15 lat.

Rejestr skazanych za przestępstwa na tle seksualnym — czym jest? Co warto wiedzieć?

W Polsce funkcjonuje rejestr skazanych za przestępstwa seksualne. Stanowi on zbiór danych osób, które dopuściły się czynów zabronionych o charakterze seksualnym. System zaczął funkcjonować w 2017 roku, choć jego działanie zalegalizowano w 2016 roku. Składa się z 2 części: z dostępem publicznym i ograniczonym. Można z niego pozyskać informacje na temat sprawców. Celem prowadzenie rejestru jest ograniczenie zagrożenia wynikającego z możliwości popełnienia kolejnych przestępstw. Osoby zatrudniające pracowników, mających za zadanie m.in. leczyć małoletnich lub sprawować nad nimi opiekę, mają obowiązek sprawdzenia, czy ich dane identyfikacyjne nie znajdują się w rejestrze. Za udzielenie informacji nie pobiera się opłat.

Inne wpisy