Dziecko przekroczyło 18 rok życia w trakcie trwania rozwodu

Pełnoletność dziecka w trakcie trwania rozwodu

Co zrobić w sytuacji, gdy dziecko przekroczyło 18 rok życia w trakcie trwania postępowania rozwodowego? Sąd w wyroku orzekającym rozwód, zgodnie z treścią przepisu art. 58§ 1 k.r.o., rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Uzyskanie pełnoletności przez dziecko w trakcie trwania postępowania rozwodowego

Jeżeli przed wydaniem wyroku przez Sąd pierwszej instancji, dziecko małżonków ukończy 18 lat, Sąd Okręgowy, w   wyroku rozwodowym nie będzie rozstrzygał o kwestiach dotyczących pełnoletniego dziecka. Sąd nie orzeka zatem wówczas o kontaktach, ani o władzy rodzicielskiej, ani o alimentach na pełnoletnie dziecko.

Pełnoletnie dziecko może samo wystąpić z pozwem o alimenty wobec rodziców bądź jednego z nich. W tym też celu, powinno wystąpić z pozew o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego na swoją rzecz.

Co jeżeli dziecko osiągnie pełnoletniość już po wydaniu wyroku przez Sąd pierwszej instancji, ale jeszcze przed rozpoznaniem apelacji?

Jeśli po wydaniu wyroku w sprawie rozwodowej, dziecko stron uzyska pełnoletność, to w  wyniku zaskarżenia tego wyroku w części dotyczącej władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem lub alimentów od rozwodzących się rodziców na rzecz dziecka, Sąd Apelacyjny powinien w tej części uchylić wyrok i  umorzyć postępowanie(por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2014 roku, sygn. akt I ACa 223/14).

Ukończenie 18 roku życia przez dziecko w trakcie rozwodu – co oznacza w praktyce?

Między innymi to, że nie uzyskamy alimentów na pełnoletnie dziecko i ono samo będzie musiało wytoczyć powództwo, by takie alimenty otrzymać.

Inne wpisy

Zostaw komentarz