Niebieska Karta – definicja i procedura

niebieska karta, kancelaria Cejrowski

Niebieska Karta jest dokumentem, który w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie może złożyć: Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminna Komisja Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych. Jak wygląda procedura jej założenia? Na jaką pomoc może liczyć ofiara przemocy domowej?

Niebieska Karta – przemoc w rodzinie

Zjawisko przemocy w rodzinie nie objawia się wyłącznie poprzez przemoc fizyczną. Nie mniej dotkliwa jest stosowana przez sprawcę przemoc psychiczna. Poza biciem może ona wyrażać się m.in. w groźbach, poniżaniu, zastraszaniu, zabieraniu pieniędzy, czy zaniedbaniu. Rodzajów przemocy, jakiej może doświadczać ofiara może być zatem wiele. Na jaką pomoc może liczyć taka osoba?

Chodzi przede wszystkim o pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa osobie doświadczającej przemocy domowej. Nie mniej ważny jest monitoring zachowań sprawcy, a także wystosowanie określonych zakazów np. Zakazu zbliżania się, kontaktu, lub nakazów np. nakazu eksmisji.

Niebieska Karta – procedura

W pierwszej kolejności należy wszcząć procedurę. Takie prawo mają: policjanci, pracownicy socjalni, pracownicy oświatowi, przedstawiciele ochrony zdrowia, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Mogą oni powziąć takie działanie w sytuacji, kiedy będą świadkami przemocy domowej lub dostaną wiarygodne zgłoszenie na ten temat. Taka karta zostaje przekazana w terminie 7 dni do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Przewodniczący w ciągu 3 dni od otrzymania Karty, powołuje Grupę Roboczą, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych instytucji.

Kolejnym etapem jest spotkanie z Grupą Roboczą. Po zapoznaniu się z sytuacją prawną, zdrowotną, materialną itp. ofiary przemocy domowej, uzyska ona indywidualny plan pomocy. Następnie na takie spotkanie zostanie zaproszony sprawca. Na tej podstawie Grupa Robocza dokonuje diagnozy sytuacji. Może wystąpić do Prokuratury np. o dozór policyjny, eksmisje sprawcy, a nawet tymczasowy areszt.

Kolejnym krokiem jest monitoring sytuacji, czyli okresowe spotkania z ofiarą i okresowe spotkania ze sprawcą przemocy domowej.

Zakończenie procedury najczęściej następuje z powodu ustania przemocy. W wyjątkowych sytuacjach może ona zakończyć się z powodu braku zasadności podejmowania dalszych działań.

Inne wpisy