Nieważność decyzji administracyjnej

Nieważność decyzji administracyjnej - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Decyzja administracyjna jest aktem administracyjnym, który jest wydawany zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub innymi ustawami, które regulują zakres indywidualnych praw i obowiązków obywatela. W jakich okolicznościach można stwierdzić nieważność decyzji administracyjnej?

Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

16 września 2021 roku, w życie weszła nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem, umarza się z mocy prawa.

Ustawa rozszerza także dotychczasowy zakres regulacji, dotyczący możliwości stwierdzenia nieważności decyzji. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 art 156 k.p.a., jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Zgodnie z przepisem art.156 § 1 k.p.a organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

  • wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;
  • wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
  • dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco;
  • została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
  • była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
  • w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;
  • zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Inne wpisy

Zostaw komentarz