Ochrona znaku towarowego

ochrona znaku towarowego - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Art. 153 Ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. reguluje kwestie związane z udzielaniem prawa ochronnego na znak towarowy, kiedy to nabywa się prawo wyłącznego używania go w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wygląda zgłoszenie znaku towarowego? W jaki sposób przepisy ustawy zapewniają ochronę jego właścicielowi? 

Ochrona znaku towarowego – jaki jest okres ochrony? 

Udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych. Udzielenie powyższego prawa stwierdza się poprzez wydanie świadectwa ochronnego. Okres ochrony znaku towarowego wynosi 10 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym i uprawniona osoba może wskazać, że jej znak został zarejestrowany poprzez umieszczenie przy znaku towarowym litery R wpisanej w okrąg.

Na czym polega używanie znaku towarowego?

Zgodnie z brzmieniem  ustawy Prawo własności przemysłowej używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

  • umieszczeniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem.
  • umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzeniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług.
  • posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Należy jednak pamiętać, że ochrona może mieć zakres ograniczony czasowo i zostać wyłączona, jeśli nie będą spełnione określone przesłanki.

Obowiązek używania znaku towarowego  — prawo do znaku towarowego może wygasnąć 

Zgodnie z przepisami prawo do znaku towarowego może wygasnąć. Powinien on być używany w obrocie ciągu 5 lat od rejestracji. W przeciwnym razie wystąpią przesłanki, które będą mogły stanowić podstawę do unieważnienia. Posługiwanie się tym znakiem powinno następować we wszystkich klasach usługowych lub produktowych.

Rejestracja znaku towarowego — koszty procedury 

Zamierzasz przeprowadzić procedurę, jaką jest rejestracja znaku towarowego? Koszty to aspekt, na który warto zwrócić uwagę, rozważając opłacalność inwestycji. Przede wszystkim cena procedury zależy od trzech czynników: zakresu terytorialnego ochrony, ilości klas oraz formy znaku. Ochrona może obowiązywać w Polsce, całej Unii Europejskiej i w innych regionach. Może też obejmować konkretne towary i usługi, a przy tym wszystkim ochronę nazwy albo logo. Cała procedura może kosztować od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy. Ustalenie cennika dla konkretnej sprawy wymaga jej szczegółowej analizy. 

Czy zgłoszenie znaku towarowego się opłaca? 

Zgłoszenie znaku towarowego może być opłacalne w wielu sytuacjach. Przede wszystkim zapewnia właścicielowi ochronę przed konkurencją. Ta nie może bezprawnie wykorzystywać danej nazwy czy logo do celów promocyjnych bądź do zwiększania swoich zysków. To jednak nie wszystko. Znak dodaje prestiżu i rozpoznawalności przedsiębiorstwu.

Sprzyja budowaniu wizerunku marki wśród klientów i kontrahentów, co bezpośrednio może się przełożyć na zwiększenie zysków. Ponadto stanowi część aktywów niematerialnych, które podlegają dodatkowej wycenie. Warto też podkreślić, że przedsiębiorstwo może czerpać korzyści bezpośrednie, a także pośrednie, dzięki udostępnianiu go innym przedsiębiorstwom.

Na czym polega ochrona znaków towarowych? 

Ochrona znaków towarowych obejmuje materialny i niematerialny aspekt. Daje prawo do wyłącznego korzystania z danego logo czy nazwy w celach zarobkowych, a łamanie prawa w tym zakresie wiąże się z powstaniem prawa do zadośćuczynienia wyrządzonych szkód. Do tych aspektów odnosi się ochrona materialna. Ta niematerialna jest z kolei związana z prestiżem, wizerunkiem i identyfikacją marki na rynku.  

Warto pamiętać, że przed złożeniem wniosku o rejestrację danego symbolu dobrze jest sprawdzić znak towarowy. To pozwoli upewnić się, czy nie narusza on praw innych przedsiębiorców, w tym w szczególności praw autorskich.

Jak złożyć podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy? 

Podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy powinno zawierać przede wszystkim: 

  • podanie;
  • 1 egzemplarz fotografii/odbitki w przypadku znaku towarowego w postaci np. rysunku;
  • 2 egzemplarze informatycznych nośników danych zawierających nagranie dźwięku w przypadku znaku towarowego dźwiękowego/multimedialnego; 
  • dowód dokonania opłaty od zgłoszenia. 

Dokumenty muszą mieć formę pisemną. Można je złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Patentowego RP, za pośrednictwem poczty albo elektronicznie.

Procedura dotycząca ochrony znaków towarowych jest złożona. Warto skorzystać z pomocy prawnika, aby w porę zabezpieczyć daną nazwę czy logo, a także zadbać o dopełnienie wszystkich wymagań w tym zakresie.

Inne wpisy

Zostaw komentarz