Pozew rozwodowy – co powinniśmy wiedzieć?

Pozew rozwodowy - Kancelaria Cejrowski - sprawy rozwodowe

Pozew rozwodowy jest pismem procesowym, które wszczyna postępowanie sądowe o rozwód. W celu prawidłowego rozpoczęcia procedury rozwodowej niezbędne jest sporządzenie pozwu rozwodowego bez braków formalnych. W przypadku ich wystąpienia zostajemy zobowiązani do ich usunięcia w wyznaczonym przez Sąd terminie pod rygorem zwrotu pozwu. Co powinno znaleźć się w pozwie rozwodowym i co jeszcze powinniśmy o nim wiedzieć?

Pozew rozwodowy – co powinien zawierać?

Pozew rozwodowy jako pismo procesowe powinien zawierać podstawowe elementy, takie jak to, że powinien być on sporządzony w formie pisemnej. Musi zawierać on własnoręczny podpis lub podpis osoby sporządzającej pozew (będącej pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym). Konieczne jest również oznaczenie sądu właściwego do zajęcia się sprawą.

Pozew rozwodowy powinien zawierać żądania powoda, czyli w jaki sposób małżeństwo ma zostać rozwiązane, a więc, czy ma być to rozwód bez orzekania o winie, czy z orzekaniem o winie jednego lub obojga małżonków. Musi on również zawierać uzasadnienie pozwu o rozwód, w którym powód wskazuje okoliczności faktyczne. Należy opisać przebieg małżeństwa, a także to, czy i kiedy pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozpadu małżeństwa. Niezmiernie istotne jest także potwierdzenie, że nie ma żadnej przesłanki, która sprawiałaby, że orzeczenie rozwodu jest niemożliwe.

Oczywiście warto powołać się na konkretne dowody, które mogą przybierać różnoraki charakter, np. w postaci dokumentów, zdjęć, czy też zeznać złożonych przez świadków.

W przypadku kiedy składamy pozew rozwodowy, a mamy wspólne dzieci, wówczas należy wskazać, jakich rozstrzygnięć domagamy się, jeśli chodzi o kwestie związane z władzą rodzicielską, kontaktów z dziećmi, a także alimentów na dzieci.

Pozew rozwodowy – rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie

Kiedy mamy do czynienia z rozwodem z orzeczeniem o winie, sąd może wskazać stronę winną rozpadowi małżeństwa. Może być to zarówno pozwany, jak i powód, jak również oboje małżonków. Jeśli jednak małżonkowie zgodnie wnieśli pozew bez orzekania o winie, wówczas sąd nie wskazuje winnego w tej sprawie.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Jak złożyć pozew o rozwód? Przede wszystkim należy sporządzić odpowiednie pismo procesowe czyli pozew o rozwód. Następnie konieczne jest skierowanie go do odpowiedniej instytucji, czyli do sądu okręgowego gdzie małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. 

Jeśli taka sytuacja nie zachodzi, należy złożyć pozew do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Jeżeli i to nie jest możliwe, to właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda. 

Zastanawiając się, jak złożyć pozew rozwodowy, warto pamiętać również o opłacie sądowej, która jest konieczna do zainicjowania procedury. Ile kosztuje złożenie pozwu o rozwód? Opłata wynosi
600 złotych. W kosztach całego postępowania warto również uwzględnić cenę pomocy prawnej, która będzie uzależniona od konkretnego przypadku — każda sprawa jest wyceniana indywidualnie. 

Pozew o rozwód – jakie dodatkowe dokumenty należy dołączyć?

Ważne, żeby pamiętać, że pozew rozwodowy musi zostać złożony w dwóch egzemplarzach. Jakie dodatkowe dokumenty należy załączyć? Przede wszystkim wśród załączników musi znaleźć się odpis aktu małżeństwa. Jeśli małżonkowie posiadają wspólne dzieci, wówczas należy dołączyć akty urodzenia dzieci. Należy również pamiętać o potwierdzeniu dokonania opłaty sądowej.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z kosztów opłaty sądowej, jednak w tej sytuacji powód musi dołączyć dokumenty takie jak: oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach, sytuacji ekonomicznej, które potwierdzają, to, że nie jest w stanie dokonać owej opłaty.

Po jakim czasie przychodzi odpis pozwu rozwodowego?

Trudno jednoznacznie określić, po jakim czasie przychodzi odpis pozwu rozwodowego. W tej kwestii sąd nie jest związany żadnymi terminami. Może więc dostarczyć pozwanemu dokumenty po 2 tygodniach lub po kilku miesiącach. 

Odpowiedź na pozew rozwodowy– z reguły Sąd doręczając odpis pozwu Stronie Pozwanej wzywa ją jednocześnie do złożenia odpowiedzi na pozew, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie.

Konsekwencje nieodebrania pozwu rozwodowego 

Może się zdarzyć, że Pozwany (mąż lub żona), pomimo skierowania odpisu pozwu o rozwód przez Sąd na adres wskazany przez Powoda, nie odbierze przesyłki w terminie dwóch tygodni i zostanie ona zwrócona do Sądu. Brak odbioru pozwu rozwodowego w okresie dwóch tygodni (po dwukrotnym awizowaniu) oznacza, że zgodnie z nowymi przepisami Powód musi zwrócić się do komornika, by to on doręczył pismo. Następnie w terminie 2 miesięcy od doręczenia mu zawiadomienia o braku możliwości doręczenia pisma Pozwanemu, Powód składa do Sądu potwierdzenie doręczenia korespondencji Pozwanemu za pośrednictwem Komornika albo zwraca korespondencję wraz z dowodem na piśmie, że Pozwany zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., czyli Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu. 

Co napisać w uzasadnieniu pozwu o rozwód?

Uzasadnienie pozwu o rozwód powinno zawierać jasno wskazane argumenty, które potwierdzają słuszność wnioskowania o orzeczenie rozwiązania małżeństwa. Powinny one wskazywać na to, że konkretna sprawa spełnia przesłanki związane z orzeczeniem rozwodu, czyli że między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Pomoc adwokata w sprawach rozwodowych — jakie czynności obejmuje?

Czy prawnik tylko sporządza pozew o rozwód? Adwokat od rozwodów zajmuje się również analizą sytuacji klientów, doradza im, na jakie rozwiązania mogą się zdecydować np. w związku z podejmowaniem decyzji dotyczących opieki nad małoletnimi, podziałem majątku czy realizacją obowiązku alimentacyjnego. Prawnik dba także o sporządzenie formalności i merytoryczne przygotowanie klienta do postępowania. Reprezentuje również mocodawców w trakcie mediacji, negocjacji czy procesu.

Inne wpisy