Pozew rozwodowy – co powinniśmy wiedzieć?

Pozew rozwodowy - Kancelaria Cejrowski - sprawy rozwodowe

Pozew rozwodowy jest pismem procesowym, które wszczyna postępowanie sądowe o rozwód. W celu prawidłowego rozpoczęcia procedury rozwodowej niezbędne jest sporządzenie pozwu rozwodowego bez braków formalnych. W przypadku wystąpienie owych braków lub błędów pozew rozwodowy może zostać zwrócony, a sprawa rozwodowa zakończona. Co powinno znaleźć się w pozwie rozwodowym i co jeszcze powinniśmy o nim wiedzieć?

Pozew rozwodowy – co powinien zawierać?

Pozew rozwodowy jako pismo procesowe powinien zawierać podstawowe elementy, takie jak to, że powinien być on sporządzony w formie pisemnej. Musi zawierać on własnoręczny podpis lub podpis osoby sporządzającej pozew (będącej pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym. Konieczne jest również oznaczenie sądu właściwego do zajęcia się sprawą.

Pozew rozwodowy powinien zawierać żądania powoda, czyli w jaki sposób małżeństwo ma zostać rozwiązane, a więc, czy ma być to rozwód bez orzekania o winie, czy z orzekaniem o winie jednego lub obojga małżonków. Musi on również zawierać uzasadnienie, w którym powód wskazuje okoliczności faktyczne. Należy opisać przebieg małżeństwa, a także to, czy i kiedy pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozpadu małżeństwa. Niezmiernie istotne jest także potwierdzenie, że nie ma żadnej przesłanki, która sprawiałaby, że orzeczenie rozwodu jest niemożliwe.

Oczywiście warto powołać się na konkretne dowody, które mogą przybierać różnoraki charakter, np. w postaci dokumentów, zdjęć, czy też zeznać złożonych przez świadków.

W przypadku kiedy składamy pozew rozwodowy, a mamy wspólne dzieci, wówczas należy wskazać, jakich rozstrzygnięć domagamy się, jeśli chodzi o kwestie związane z władzą rodzicielską, kontaktów z dziećmi, a także alimentów na dzieci.

Pozew rozwodowy – rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie

Kiedy mamy do czynienia z rozwodem z orzeczeniem o winie, sąd może wskazać stronę winną rozpadowi małżeństwa. Może być to zarówno pozwany, jak i powód, jak również oboje małżonków. Jeśli jednak małżonkowie zgodnie wnieśli pozew bez orzekania o winie, wówczas sąd nie wskazuje winnego w tej sprawie.

Pozew o rozwód – jakie dodatkowe dokumenty należy dołączyć?

Ważne, żeby pamiętać, że pozew rozwodowy musi zostać złożony w dwóch egzemplarzach. Jakie dodatkowe dokumenty należy załączyć? Przede wszystkim wśród załączników musi znaleźć się odpis aktu małżeństwa. Jeśli małżonkowie posiadają wspólne dzieci, wówczas należy dołączyć akty urodzenia dzieci. Należy również pamiętać o potwierdzeniu dokonania opłaty sądowej.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z kosztów opłaty sądowej, jednak w tej sytuacji powód musi dołączyć dokumenty takie jak: oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach, sytuacji ekonomicznej, które potwierdzają, to, że nie jest w stanie dokonać owej opłaty.

Inne wpisy