Składanie fałszywych zeznań

Składanie fałszywych zeznań - Kancelaria Cejrowski

Składanie fałszywych zeznań, czyli krzywoprzysięstwo jest przestępstwem skierowanym przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, polegające nazeznawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy przy składaniu zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Co grozi za skladanie fałszywych zeznań?

Składanie fałszywych zeznań – znamiona przestępstwa

Składanie fałszywych zeznań ma swoją podstawę prawną w art. 233 kodeksu karnego. Zgodnie z przepisami, kto składa zeznania mające służyc za dowód w postępowaniu sądowym (lub innym prowadzonym na podstawie ustawy) zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Jeśli składanie fałszywych zeznań podyktowane jest zatajaniem prawdy z obawy przedodpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Należy zaznaczyć, że warunkiem poniesienia odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, jest uprzedzenie zeznającego o tym, co za to grozi. Karze nie podlega również osoba, która nie została powiadomiona o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.

Podmiotem przestępstwa składania fałszywych zeznań jest osoba przesłuchiwana w chrakterze świadka, a nie podejrzana lub oskarżona. Jest tak ze względu na to, że zarówno podejrzany, jak oskarżony nie składają zeznan a wyjaśnienia.

Składanie fałszywych zeznań – zeznanie nieprawdy a zatajenie prawdy

Mówiąc o zeznawaniu nieprawdy mamy na myśli to, że treść zeznań świadka jest niezgodna z obiektywną rzeczywistością, czego świadek ma świadomość. Z kolei zatajenie prawdy, to świadome utrzymanie s tajemnicy okoliczności mogących mieć istotne znaczenie dla sprawy.

Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

Jak wspominaliśmy wyżej za składanie fałszywych zeznań ( zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) groi odpowiedzialność karna w wymiarze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat. Jeśli w grę wchodzi składanie fałszywych zezńań, by uniknąć kary, którą świadek musiałby ponieć sam lub bliska mu osoba, to podlega ona karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Warto zaznaczyć, że sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, w przypadku, gdy fałszywe zeznania , opinie, ekspertyzy lub tłumaczenia dotyczą okoliczności niemogących mieć wpływu na roztsrzygnięcie sprawy. Może być tak również, jeśli sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinie, ekspertyzę lub tłumaczenie zanim nasąpi choćby nieprawomocne rozstrzygnięcie sprawy.

W takiej sytuacji najlepiej jest skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który pomoże wybrnąć z tej nieciekawej sytuacji. Pomimo, że sprawy o składanie fałszywych zeznań sprawiają wrażenie prostych, w istocie można z tego powodu ponieść poważne konsekwencje. Pomoc adwokata może być, więc w takiej sytuacji nieoceniona.

Inne wpisy