Skutki niepłacenia alimentów

Skutki niepłacenia alimentów mogą być różne – może być to kara grzywny, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych, obowiązek alimentacyjny obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.

Skutki niepłacenia alimentów, czyli co za to grozi?

Sąd może wymierzyć karę grzywny w stawkach dziennych, poprzez określenie liczby stawek oraz wysokość jednej stawki. Przy czym najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 540. Warto zaznaczyć, że wysokość stawek dziennych zależna jest od dochodów sprawcy, jego warunków osobistych, możliwości majątkowych oraz zarobkowych.

Stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych ani też nie może przekraczać 2000 złotych.

Częstą karą stosowaną przez sąd wobec dłużników alimentacyjnych jest kara ograniczenia wolności trwające najkrócej miesiąc, najdłużej dwa lata.

Kara pozbawienia wolności wymierzona jest w miesiącach i latach i trwa najkrócej miesiąc.

Niepłacenie alimentów może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo. Regulują to przepisy kodeksu karnego (art. 209 § 1), który uznaje za przestępstwo sytuację, w której osoba zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego, co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem bądź umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo, jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.

Istnieje możliwość złagodzenia odpowiedzialności karnej w sytuacji, gdy dłużnik alimentacyjny, wobec którego zostało wszczęte postępowanie karne, uiści w całości zaległe alimenty nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Inne wpisy