Dyscyplinarne zwolnienie z pracy

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy - Kancelaria Cejrowski

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy odbywa się w szczególnym trybie. Pracodawca rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, pod warunkiem spełnienia jednej z trzech przesłanek, o których mowa w Kodeksie Pracy.

Jakie są powody, aby zastosować dyscyplinarne zwolnienie z pracy?

Zgodnie z art. 52§1. podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego jest wystąpienie jednego z trzech powodów, który przemawia za rozwiązaniem umowy z pracownikiem w trybie natychmiastowym. Po pierwsze taka okoliczność zachodzi, jeśli pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Za rażące naruszenie obowiązków uznaje się „celowe działania lub zaniechania, lub wynikające z zaniedbania”. Przykładem tego może być m.in. kradzież, spożywanie alkoholu w miejscu pracy lub stawienie się w niej w stanie nietrzeźwości (tyczy się to również spożywania substancji psychoaktywnych).

Kolejną przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego jest „popełnienie przestępstwa przez pracownika, co uniemożliwia jego dalsze zatrudnianie na zajmowanym stanowisku, pod warunkiem, że przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem”.

Ostatnią przesłanką jest utrata przez pracownika niezbędnych uprawnień koniecznych do wykonywania zawodu.

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy – rozwiązanie umowy

Kiedy pracodawca dowiaduje się o przewinieniu popełnionym przez pracownika, ma maksymalnie miesiąc na rozwiązanie umowy. W przeciwnym wypadku będzie to niezgodne z prawem. Jeśli zwolnienie dyscyplinarne następuje z powodu rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych, to na pracodawcy spoczywa kwestia udowodnienia tego. Jeżeli jednak następuje to z powodu popełnienia przez pracownika przestępstwa, pracodawca może wypowiedzieć umowę nawet w trakcie przebywania pracownika na urlopie wychowawczym lub wypoczynkowym.

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy dotyczy nie tylko pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę, ale także umowy na czas określony, zastępstwo, czy okres próbny. W tym zakresie przepisy Kodeksu Pracy odnoszą się również do pracowników szczególnie chronionych przepisami prawa.

Zwolnienie dyscyplinarne – co może zrobić pracownik?

W sytuacji kiedy pracownik nie zgadza się z decyzją pracodawcy, istnieje możliwość odwołania się od niej do sądu pracy. Jeśli pracodawca nie jest w stanie udowodnić winy pracownika, ten ma szanse na wygranie sprawy.

Sąd uzna takie zwolnienie za nieważne jeśli pracodawca przekroczył termin jego wystawienia, nie udzielił go w formie pisemnej lub nie poinformował o nim pracownika.

Inne wpisy