Zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne- Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Zwolnienie dyscyplinarne jest jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy. Jednak rozwiązanie umowy z winy pracownika bez okresu wypowiedzenia może nastąpić w wyniku naruszenia obowiązków lub innych okoliczności, które szczegółowo opisuje Kodeks pracy. W jakich sytuacjach jest to możliwe?

Kiedy może nastąpić zwolnienie dyscyplinarne?

Zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy – pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika w określonych sytuacjach:

  • kiedy pracownik dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • jeśli w czasie trwania umowy o pracę, popełni przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, a przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • jeśli pracownik ze swojej winy utracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Zwolnienie dyscyplinarne jest możliwe przy każdym rodzaju umowy o pracę, a więc zarówno na okresie próbnym, na zastępstwo, na czas określony i nieokreślony.

Za jakie przewinienia można otrzymać tzw. dyscyplinarkę?

W świetle obowiązujących przepisów zwolnionym dyscyplinarnie można zostać za wykonywanie obowiązków służbowych pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Może to również nastąpić wskutek przekazywania poufnych informacji do konkurencji lub działanie niezgodne z regulaminem pracy, a także działanie na niekorzyść pracodawcy. Kwalifikują się do tego także notoryczne nieusprawiedliwione spóźnienia lub nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, gdy dowie się o okolicznościach uzasadniających takie rozwiązanie stosunku pracy. Oświadczenie powinno być dokonane na piśmie i spełniać wszelkie wymogi formalne. Powinno zawierać przyczynę uzasadniającą zwolnienie i pouczyć o prawie do złożenia odwołania do sądu pracy. Informacja o takim trybie zwolnienia nie ulega przedawnieniu.

Inne wpisy

Zostaw komentarz