Badanie trzeźwości pracownika

badanie trzeźwości pracownika - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Trwają prace nad nowelizacją kodeksu pracy w zakresie badania trzeźwości pracowników. Nowe przepisy dadzą pracodawcom możliwość wyrywkowego i prewencyjnego przeprowadzania badań na obecność alkoholu oraz innych substancji odurzających. Planowane jest także wprowadzenie kompleksowej regulacji, określającej podstawy do niedopuszczenia przez pracodawcę nietrzeźwego pracownika do wykonywania pracy. Jak sprawa wygląda obecnie i co mają przynieść zmiany?

Badanie trzeźwości pracownika – aktualne przepisy

Na ten moment przepisy prawa nie dają pracodawcom uprawnienia do przeprowadzania badań na obecność alkoholu lub innych środków odurzających. W myśl ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości.

Należy przy tym zaznaczyć, że uprawnienie kierownika zakładu pracy, przysługuje również organowi nadrzędnemu nad zakładem pracy oraz organowi uprawnionemu do przeprowadzenia kontroli zakładu pracy.

Badanie stanu trzeźwości przeprowadza uprawniony do tego organ powołany do ochrony porządku publicznego. Wynika zatem z tego, że aktualny ład prawny nie daje pracodawcy takiego uprawnienia.

Badanie trzeźwości pracownika – prace nad nowelizacją kodeksu pracy

Nowelizacja przepisów kodeksu pracy w tym zakresie ma otworzyć pracodawcom możliwość do osobistego, wyrywkowego, a także prewencyjnego sprawdzania stanu trzeźwości pracowników, bez konieczności wzywania odpowiednich służb. Oznacza to, że jeśli przepisy wejdą w życie, pracodawcy będą mogli przeprowadzać badania trzeźwości pracowników lub dokonywać kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu , nie tylko w sytuacji, gdy powstaną podejrzenia co do stanu ich trzeźwości, lecz także prewencyjnie. Co ciekawe – obecnie obowiązujące przepisy w żaden sposób nie regulują kwestii odnoszącej się do pracowników, którzy stawili się w pracy po zażyciu narkotyków lub zażyli je w trakcie jej trwania. W ttakiej sytuacji uprawnienia do przeprowadzenia badania nie przysługują nawet Policji. Tymczasem nowe zapisy prawne mają nie tylko przyczynić się do przejrzystości przepisów prawa pracy, ale również wesprzeć kwestie związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Inne wpisy

Zostaw komentarz