Czym jest czynny żal?

Czym jest czynny żal?

Czynny żal jest zachowaniem sprawcy, które polega na dobrowolnym zaprzestaniu przestępstwa lub zapobiegnięciu jego skutków. Jakie znaczenie czynny żal odgrywa w prawie karnym, a jakie w prawie karnym skarbowym?

Czynny żal – znaczenie w prawie karnym

Czynny żal odrywa dużą rolę w prawie karnym. O czynnym żalu podczas przygotowania do przestępstwa mowa, kiedy sprwca dobrowolnie od niego odstąpił. Ściśle biorąc chodzi w szczególności o sytuacje, gdy zniszczył przygotowane środki lub zapobiegł skorzystaniu z nich w  przyszłości. W razie wejścia w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia czynu zabronionego, nie podlega karze ten, kto nadto podjął istotne starania zmierzające do zapobieżenia dokonaniu.

Czynny żal – Kodeks karny skarbowy

Zgodnie z art. 16 § 1 k.k.s. karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega, kto po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając przy tym istotne okoliczności tego czynu, a w szczególności osoby, z którymi współdziałał.

Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeśli zostało złożone w czasie, kiedy organy ściagania posiadały już udokumentowaną wiedzę o popełnieniu przestępstwa lub wykrocznia skarbowego. Podobnie ma się rzecz w sytuacji, gdy organ ścigania rozpoczął już czynności (przeszukanie, czynności sprawdzające, kontrolę), które mają na celu ujawnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy przeprowadzone czynności nie dają podstawy do wszczęcia postępowania.

Kodeks karno-skarbowy: jak złożyć czynny żal? 

Zastanawiasz się, jak złożyć czynny żal? Możesz to zrobić na kilka różnych sposobów. Jednym z nich osobiste udanie się do urzędu. Kolejny to napisanie listu bądź sporządzenie dokumentu w formie elektronicznej. 

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego należy złożyć najszybciej jak to możliwe. Nie odniesie ono bowiem skutku, jeśli zostanie wszczęte w czasie, gdy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Nie zadziała także po rozpoczęciu czynności służbowej przez organ ścigania. Wyjątkiem jest fakt, że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania.

W dokumencie powinny znajdować się następujące podpunkty: 

  • określenie osoby składającej czynny żal,
  • adresat – naczelnik właściwego urzędu skarbowego (wraz z danymi adresowymi urzędu skarbowego),
  • charakter popełnionego czynu,
  • istotne okoliczności,
  • osoby współpracujące, które miały związek z popełnionym czynem.

Dokument wymaga również umieszczenia w nim uzasadnienia. 

Co powinno zawierać uzasadnienie czynnego żalu? 

Instytucja czynnego żalu wymaga sporządzenia pisma, w którym powinny się znaleźć wszystkie elementy kluczowe dla sprawy. Wówczas szansa na pozytywne rozpatrzenie sprawy znacząco wzrośnie. 

Uzasadnienie czynnego żalu powinno zawierać wyjaśnienie, dlaczego doszło do popełnienia danego czynu. Warto zawrzeć w nim  informację, jeśli jest prawdziwa, że miał on charakter incydentalny. Ważne jest także wyrażenie skruchy w dokumencie i wskazanie tego, jakie kroki podjęło się w celu naprawienia szkody. 

Nie wiesz, jak napisać czynny żal za niezłożenie deklaracji lub jak skorzystać z tej instytucji w związku z popełnieniem czynu regulowanego przez kodeks karny? Możesz rozważyć skorzystanie z porady prawnika obsługującego firmy, który pomoże Ci zadbać o to, aby w dokumencie znalazły się wszystkie istotne informacje. Jeśli dojdzie do kolejnych etapów postępowania, będzie mógł z kolei reprezentować Twoje interesy. 

Inne wpisy

Zostaw komentarz