Czym jest czynny żal?

Czynny żal - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Czynny żal jest zachowaniem sprawcy, które polega na dobrowolnym zaprzestaniu przestępstwa lub zapobiegnięciu jego skutków. Jakie znaczenie czynny żal odgrywa w prawie karnym, a jakie w prawie karnym skarbowym?

Czynny żal – znaczenie w prawie karnym

Czynny żal odrywa dużą rolę w prawie karnym. O czynnym żalu podczas przygotowania do przestępstwa mowa, kiedy sprwca dobrowolnie od niego odstąpił. Ściśle biorąc chodzi w szczególności o sytuacje, gdy zniszczył przygotowane środki lub zapobiegł skorzystaniu z nich w  przyszłości. W razie wejścia w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia czynu zabronionego, nie podlega karze ten, kto nadto podjął istotne starania zmierzające do zapobieżenia dokonaniu.

Czynny żal – Kodeks karny skarbowy

Zgodnie z art. 16 § 1 k.k.s. karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega, kto po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając przy tym istotne okoliczności tego czynu, a w szczególności osoby, z którymi współdziałał.

Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeśli zostało złożone w czasie, kiedy organy ściagania posiadały już udokumentowaną wiedzę o popełnieniu przestępstwa lub wykrocznia skarbowego. Podobnie ma się rzecz w sytuacji, gdy organ ścigania rozpoczął już czynności (przeszukanie, czynności sprawdzające, kontrolę), które mają na celu ujawnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy przeprowadzone czynności nie dają podstawy do wszczęcia postępowania.

Zawiodomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia należy złożyć przed organem powołanym do ścigania. Należy je złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu.

Inne wpisy

Zostaw komentarz