Podział majątku wspólnego a nieruchomość z hipoteką

Podział majątku wspólnego małżonków obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką

Jeśli podczas trwania związku małżeńskiego, małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, to po rozwodzie następuje podział ich majątku wspólnego.

W sprawie o podział majątku wspólnego, sąd nie rozważa kwestii długów małżonków – może jedynie rozliczyć wzajemnie małżonków, jeśli jedno z nich spłacało wspólne zobowiązania po rozwodzie, ale jeszcze przed podziałem majątku wspólnego.

Inaczej sprawa wygląda jeśli małżonkowie posiadają kredyt hipoteczny obciążający wspólną nieruchomość.

Wycena nieruchomości przy podziale majątku,

Jak wygląda wycena nieruchomości przy podziale majątku, kiedy w jego skład wchodzą obiekty obciążone hipoteką?

Często przy rozstrzyganiu takich spraw, pojawia się pytanie: czy majątek do podziału, szacuje się z  odliczeniem wartości obciążenia hipotecznego od wartości rynkowej nieruchomości czy też nie?

Obecnie, w wyniku stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy, w treści uchwały z dnia 25 lipca 2019 roku, sygn. akt III CZP 14/19, w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką, zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd – przyznając tę nieruchomość na własność jednego z nich – ustala jej wartość z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego, chyba że zachodzą istotne powody przemawiające za jego uwzględnieniem.

Podział majątku: mieszkanie z kredytem — czy obciążenie wpływa na wartość nieruchomości? Zadłużenie hipoteczne nie może zatem wpływać na wartość nieruchomości, jaka została ustalana w  postępowaniu o  podział majątku. Wysokość zadłużenia nie zostanie zatem odliczona od wartości nieruchomości. Oboje małżonkowie pozostawać będą nadal zobowiązani do spłaty zobowiązania kredytowego, pomimo tego, że jeden z małżonków utraci pozycję dłużnika rzeczowego. Nie wyklucza to oczywiście możliwości dokonywania rozliczeń pomiędzy małżonkami, z tytułu rat kredytu spłaconych  przez jednego z małżonków po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego.

Kredyt hipoteczny a podział majątku — co ze spłatą zobowiązania po podziale majątku? 

Zgodnie z doktryną spłata kredytu dokonywana przez jednego z byłych małżonków do chwili podziału majątku jest nakładem z majątku osobistego na majątek wspólny. W związku z tym, na podstawie art. 45 § 1 i 2 k.r.o., byli małżonkowie mogą dochodzić wydatków i nakładów tego rodzaju przy podziale majątku wspólnego.

Co z kredytem po rozwodzie? 

Warto zastanowić się również nad tym, co z kredytem po rozwodzie. Orzeczenie sądu, związane z podziałem majątku, nie powoduje bowiem wygaśnięcia zobowiązania wobec banku — nawet w sytuacji, gdy jeden z małżonków przestaje być dłużnikiem rzeczowym. Małżonkowie nadal są dłużnikami solidarnymi, a więc solidarnie ponoszą odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązanie. 

Spłata kredytu przez jednego z małżonków po rozwodzie, kiedy doszło już do podziału majątku i oboje pozostają zobowiązani do spłaty, rodzi po stronie osoby spłacającej raty prawo do żądania zwrotu części spłaconej należności. Do powstania roszczenia tego rodzaju dochodzi po spłacie każdej z rat, do której zapłacenia są zobowiązani oboje małżonkowie. 

Podział majątku a kredyt hipoteczny: warto wiedzieć, że zobowiązanie do spłaty hipoteki przez obu dłużników nie wyklucza możliwości dokonywania rozliczeń pomiędzy nimi. Mogą mieć one miejsce z tytułu rat kredytu spłaconych przez jednego z małżonków po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego. 

Rozliczenie kredytu przy podziale majątku — zadbaj o ochronę swoich interesów prawnych 

Rozliczenie kredytu przy podziale majątku wspólnego to niezwykle ważny aspekt, o który należy zadbać. W przeciwnym razie może dojść do utraty znacznej ilości środków bądź głębokiego zadłużenia nieruchomości. Aby tego uniknąć, warto znać swoje prawa i obowiązki na każdym z etapów postępowania. 

Jeśli masz wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów lub indywidualnej oceny Twojej sytuacji, warto rozważyć skorzystanie z pomocy prawnej. Twój prawnik ds. podziału majątku wnikliwie oceni dany przypadek. Podpowie, co wynika z bieżącego stanu rzeczy i zaproponuje rozwiązania czy instytucje prawne, które umożliwią maksymalną ochronę Twoich interesów.

Inne wpisy

Zostaw komentarz