Podział majątku wspólnego a nieruchomość z hipoteką

Podział majątku wspólnego małżonków obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką

Jeśli podczas trwania związku małżeńskiego, małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, to po rozwodzie następuje podział ich majątku wspólnego.

W sprawie o podział majątku wspólnego, sąd nie rozważa kwestii długów małżonków – może jedynie rozliczyć wzajemnie małżonków, jeśli jedno z nich spłacało wspólne zobowiązania po rozwodzie, ale jeszcze przed podziałem majątku wspólnego.

Inaczej sprawa wygląda jeśli małżonkowie posiadają kredyt hipoteczny obciążający wspólną nieruchomość.

Często przy rozstrzyganiu takich spraw, pojawia się pytanie: czy majątek do podziału, szacuje się z  odliczeniem wartości obciążenia hipotecznego od wartości rynkowej nieruchomości czy też nie ?

Obecnie, w wyniku stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy, w treści uchwały z dnia 25 lipca 2019 roku, sygn. akt III CZP 14/19, w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką, zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd – przyznając tę nieruchomość na własność jednego z nich – ustala jej wartość z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego, chyba że zachodzą istotne powody przemawiające za jego uwzględnieniem.

Zadłużenie hipoteczne nie może zatem wpływać na wartość nieruchomości, jaka została ustalana w  postępowaniu o  podział majątku. Wysokość zadłużenia nie zostanie zatem odliczona od wartości nieruchomości. Oboje małżonkowie pozostawać będą nadal zobowiązani do spłaty zobowiązania kredytowego, pomimo tego, że jeden z małżonków utraci pozycję dłużnika rzeczowego. Nie wyklucza to oczywiście możliwości dokonywania rozliczeń pomiędzy małżonkami, z tytułu rat kredytu spłaconych  przez jednego z małżonków po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego.

Inne wpisy

Zostaw komentarz