Wymiar kary łącznej

Wymiar kary łącznej

Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Zasady łączenia kar

W prawie karnym przewiduje się cztery rodzaje łączenia kar. Po pierwsze mowa o systemie kumulacji, który polega na dodawaniu do siebie poszczególnych kar jednostkowych, a następnie skumulowaniu ich. Kolejnym rodzajem jest tzw. system absorpcji, zgodnie z którym najsurowsza kara pochłania łagodniejsze i to właśnie ona podlega wykonaniu. Trzecim rodzajem łączenia kar jest system asperacji, tutaj podstawą jest kara najsurowsza, którą obostrza się w zależności od pozostałych kar (ich ilości i wymiaru). Poza tym występuje także system redukcyjny , który polega na obniżeniu ustalonej kary w wyniku zsumowania kar jednostkowych za poszczególne przestępstwa.

Wymiar kary łącznej w polskim systemie karnym

Zgodnie z art. 86 § 1 Kodeksu karnego kara łączna kwalifikuje się w ujęciu mieszanym, bazując na różnych składnikach ze wszystkich z powyższych systemów. Są zatem dwa etapy wymierzania kary łącznej, które polegają na wymierzeniu przez sąd kar jednostkowych i następnie kary łącznej. Wspomniany artykuł określa pewnego rodzaju ograniczenia. W przypadku kar grzywny wymiar kary łącznej nie może być wyższy od 810 stawek dziennych grzywny. Jeśli chodzi o karę ograniczenia wolności wyrok łączny od 2 lat ograniczenia wolności. Z kolei w przypadku pozbawienia wolności – wyrok od 20 lat pozbawienia wolności. Karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

Jeżeli suma orzeczonych kar pozbawienia wolności wynosi 25 lat albo więcej, a chociażby jedna z   podlegających łączeniu kar wynosi nie mniej niż 10 lat, sąd może orzec karę łączną 25 lat pozbawienia wolności.

Jeśli zbiegają się dwie kary pozbawienia wolności w wymiarze 25 lat, sąd może orzec karę dożywotniego pozbawienia wolności. W innym przypadku, jeżeli suma orzeczonych kar pozbawienia wolności wynosi minimum 25 lat, a jedna kara wynosi mniej niż 10 lat, to sąd może orzec karę łączną w wymiarze 25 lat. O ostatnim wyjątku mowa, kiedy najsurowszą karą jest kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności, wówczas orzeka się tę karę łączną.

Inne wpisy

Zostaw komentarz