Świadectwo wzorcowania alkomatów

Świadectwo wzorcowania alkomatów - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Badanie, mające na celu ustalenie zawartości alkoholu w organizmie ma zawsze duże znaczenie dla osoby poddawanej temu badaniu. Wykorzystywane do tego celu urządzenie, musi być poprawne oraz bezbłędne, aby dostarczony przez niego wynik mógł zostać uznany za wiarygodny dowód.

Alkomaty stosowane przez policję i inne służby, muszą spełniać obowiązek wzorcowania czyli posiadać aktualne świadectwo wzorcowania.

Świadectwo wzorcowania to dokument wydawany zwykle przez narodowe instytuty metrologiczne, organy administracji miar, akredytowane lub nieakredytowane laboratoria pomiarowe (wzorcujące), zawierający wyniki wzorcowania przyrządu pomiarowego i poświadczający, że wzorcowany przyrząd spełnia określone wymagania metrologiczne. W każdym świadectwie wzorcowania podaje się jego wyniki wraz z niepewnościami, a także informację o tym, iż urządzenie zachowuje spójność pomiarową. Świadectwo wzorcowania potwierdza zatem poprawność dostarczanych przez niego wskazań i  wyników.

Badanie stanu trzeźwości, przeprowadzone za pomocą urządzenia tj. alkomatu, nieposiadającego aktualnego na dzień wykonywania badania świadectwa wzorcowania, nie ma znaczenia dowodowego i nie może zostać uznane przez Sąd, w toku dalszego postępowania sądowego. Tylko urządzenie, posiadające aktualne świadectwo wzorcowania może zostać wykorzystane w dalszym postępowaniu.

Inne wpisy

Zostaw komentarz