Kontakty z dzieckiem – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Kontakty z dzieckiem - Kancelaria Cejrowski - adwokat rodzinny

Kontakty z dzieckiem są jedną z najbardziej konfliktowych kwestii pomiędzy rodzicami dziecka. W sytuacji, kiedy nie mogą się oni porozumieć w tej kwestii samodzielnie, można ją uregulować na drodze sądowej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa zarówno zasady kontaktów, jak i przesłanki do ich ograniczenia, a nawet zakazu. W jakich sytuacjach?

Kontakty z dzieckiem – na czym polegają i zasady ich przyznawania

Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kontakty z dzieckiem obejmują przede wszystkim spotkania, odwiedzin, a także zabierania dziecka poza jego stałe miejsce pobytu. Należy jednak pamiętać, że obejmuje to również porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie itp.

Przepisy stanowią wyraźnie, że jeśli dziecko na stałe przebywa u jednego z rodziców, wówczas w ich gestii leży wspólne ustalenie zasad utrzymywania kontaktu przez drugiego rodzica. Należy przy tym kierować się dobrem dziecka i jego stanowisko w tej sprawie. Niestety niekiedy trudno samodzielnie wypracować wspólne stanowisko, więc kwestie te musi rozstrzygać sąd opiekuńczy. Podobnie ma się sprawa, jeśli dziecko przebywa w pieczy zastępczej. Jeśli nie dojdzie do porozumienia w kwestii kontaktów rodziców z dzieckiem, wówczas kwestie te rozstrzygane są przez sąd.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem lub zakaz ich utrzymywania

Z uwagi na dobro dziecka sąd opiekuńczy ma prawo do ograniczenia kontaktów rodziców z dzieckiem. Zgodnie z przepisami prawa oznacza to, że może on:

  • zakazać spotykania się z dzieckiem,
  • zakazać zabierania go poza stałe miejsce jego pobytu,
  • zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców, opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
  • ograniczyć kontakty wyłącznie do porozumiewania się na odległość,
  • zakazać porozumiewania się na odległość.

Jeżeli zaś występują przesłanki mówiące o tym, że utrzymywanie kontaktu z dzieckiem, może zagrażać jego dobru, sąd ma prawo zakazać ich utrzymywania.

Kontakty z dzieckiem – sądowne uregulowanie kontaktów z innymi bliskimi osobami

Poza uregulowaniem kwestii związanych z zasadami utrzymywania kontaktów pomiędzy rodzicami a dzieckiem, sąd może określić je również dla innych bliskich osób dla dziecka. Mamy tu na myśli jego rodzeństwo, dziadków, powinowatych w linii prostej, a więc macochę, ojczyma, męża babki, żonę dziadka, a także inne osoby, które przez dłuższy czas sprawowały pieczę nad dzieckiem.

Inne wpisy