Kontakty z dzieckiem – ustalenie, ograniczenie, zabezpieczenie

Kontakty z dzieckiem - Kancelaria Cejrowski - adwokat rodzinny

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie są jedną z najbardziej konfliktowych kwestii pomiędzy rodzicami dziecka lub opiekunami małoletnich. W sytuacji, kiedy nie mogą się oni porozumieć w tej kwestii samodzielnie, można ją uregulować na drodze sądowej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa zarówno zasady kontaktów, jak i przesłanki do ich ograniczenia, a nawet zakazu.  Czym są kontakty z dzieckiem i na jakiej podstawie się je określa? Czym jest ograniczenie kontaktów z dzieckiem? Co zrobić, jeśli kontakt z małoletnim jest utrudniony przez działania jednego z opiekunów prawnych? 

Kontakty z dzieckiem – na czym polegają i zasady ich przyznawania

Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kontakty z dzieckiem obejmują przede wszystkim spotkania, odwiedzin, a także zabierania dziecka poza jego stałe miejsce pobytu. Należy jednak pamiętać, że obejmuje to również porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie itp.

Przepisy stanowią wyraźnie, że jeśli dziecko na stałe przebywa u jednego z rodziców, wówczas w ich gestii leży wspólne ustalenie zasad utrzymywania kontaktu przez drugiego rodzica. Należy przy tym kierować się dobrem dziecka i jego stanowisko w tej sprawie. Niestety niekiedy trudno samodzielnie wypracować wspólne stanowisko, więc kwestie te musi rozstrzygać sąd opiekuńczy. Podobnie ma się sprawa, jeśli dziecko przebywa w pieczy zastępczej. Jeśli nie dojdzie do porozumienia w kwestii kontaktów rodziców z dzieckiem, wówczas kwestie te rozstrzygane są przez sąd.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem lub zakaz ich utrzymywania

Z uwagi na dobro dziecka sąd opiekuńczy ma prawo do ograniczenia kontaktów rodziców z dzieckiem. Zgodnie z przepisami prawa oznacza to, że może on:

 • zakazać spotykania się z dzieckiem,
 • zakazać zabierania go poza stałe miejsce jego pobytu,
 • zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców, opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
 • ograniczyć kontakty wyłącznie do porozumiewania się na odległość,
 • zakazać porozumiewania się na odległość.

Jeżeli zaś występują przesłanki mówiące o tym, że utrzymywanie kontaktu z dzieckiem, może zagrażać jego dobru, sąd ma prawo zakazać ich utrzymywania.

Pomoc adwokata w ustaleniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie — czego dotyczy?

Ustalenie kontaktów z dzieckiem wymaga dobrej woli każdej ze stron lub zaangażowania w procedurę sądu bądź mediatora, którzy pomogą rozwiązać spór. Pomoc adwokata w takiej sytuacji dotyczy przede wszystkim: 

 • przeanalizowania sytuacji klienta i przedstawienia możliwości wynikających z konkretnej sytuacji, 
 • wsparcia klienta w procesie mediacji, w trakcie próby polubownego rozwiązania sporu,
 • sporządzenia wniosku o zabezpieczenie kontaktów, 
 • opracowania wniosku do sądu dotyczącego ustalenia kontaktów z dzieckiem,
 • merytorycznego przygotowania klienta oraz reprezentowania jego interesów w postępowaniu sądowym. 

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem to często konieczny etap, który wynika z faktu, że jeden z rodziców utrudnia budowanie więzi z małoletnim. 

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem – co zrobić?

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem objawiające się m.in. odmawianiem spotkań czy sabotowaniem wspólnego spędzania czasu z małoletnim, stanowi wyraźną przesłankę do podjęcia działań mających na celu powstrzymanie tego procederu. 

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem oraz wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem  

W wypadku utrudniania kontaktu z dzieckiem warto podjąć następujące kroki: 

 • złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem — ma zapewnić tymczasowe rozwiązanie, w ramach którego na czas postępowania zostaną określone i zabezpieczone warunki kontaktu,
 • skierować do sądu wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, — w  wyniku postępowania sądowego zostaną ustalone warunki dotyczące kontaktu między małoletnim a opiekunem. 

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów sąd rozpatruje niezwłocznie. Należy pamiętać, że dokument powinien spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego i jednoznacznie określać proponowany harmonogram kontaktów. Wniosek powinien zawierać także pełną analizę sytuacji faktycznej. 

Jak przebiega i ile trwa sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Jak przebiega sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem? To zależy od konkretnej sytuacji. W niektórych przypadkach jest możliwe rozwiązanie konfliktu przez mediacje, a w innych konieczne będzie przeprowadzenie postępowania sądowego zakończonego przyjęciem przez sąd określonego stanowiska. 

Ile trwa sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem? Im krócej, tym lepiej dla dobra dziecka. Jednak nie ma reguły. W niektórych przypadkach wystarczy kilka miesięcy do pełnego uregulowania stosunków, a w innych procedura może trwać nawet kilka lat. To zależy od stopnia złożoności sprawy, relacji między opiekunami i wielu innych czynników. 

Ile kosztuje założenie sprawy o kontakty z dzieckiem?

Opłata sądowa od wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem wynosi 100 złotych. Ostateczny koszt postępowania zależy m.in. od tego, czy rodzice zdecydują się na pomoc prawną, ile potrwa postępowanie i jakie okoliczności będą mu towarzyszyć.

Kontakty z dzieckiem – sądowne uregulowanie kontaktów z innymi bliskimi osobami

Poza uregulowaniem kwestii związanych z zasadami utrzymywania kontaktów pomiędzy rodzicami a dzieckiem, sąd może określić je również dla innych bliskich osób dla dziecka. Mamy tu na myśli jego rodzeństwo, dziadków, powinowatych w linii prostej, a więc macochę, ojczyma, męża babki, żonę dziadka, a także inne osoby, które przez dłuższy czas sprawowały pieczę nad dzieckiem. Adwokat rodzinny Gdańsk pomoże w sprawach rodzinnych związanych z ustaleniem kontaktów z dzieckiem.

Inne wpisy