Prawa pacjenta – to dotyczy także Ciebie

Prawa pacjenta - jak zgłosić skargę? - Kancelaria Cejrowski

Prawa pacjenta są zbiorem praw, które każdy z nas powinien dobrze znać. Są one zawarte nie tylko w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ale również w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Skupmy się zatem na podstawowych prawach pacjenta, które każdemu z nas przysługują. Ile tak naprawdę o nich wiemy? Na pewno warto wzbogacić tę wiedzę, bo nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie nam z niej skorzystać.

Prawa pacjenta – co powinniśmy wiedzieć?

Jako pacjenci mamy prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Ponadto w określonych sytuacjach mamy prawo żądać, aby nasz lekarz w razie potrzeby zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Jednakże, jeśli lekarz uzna to za bezzasadne, nie musi tego robić. Podobnie ma się sprawa odnośnie do pielęgniarek (położnych). Musimy być również świadomi tego, że w razie zagrożenia zdrowia lub życia, mamy prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych. Muszą być one udzielane z należytą starannością i w odpowiednich warunkach.

Pacjent ma także prawo do informacji o swoim stanie zdrowia oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, a także prawo do dokumentacji medycznej. Kolejnym prawem jest wyrażanie zgody bądź odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Wśród pozostałych nie mniej ważnych znajdują się:

 • prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta,
 • prawo pacjenta do tajemnicy informacji,
 • prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego,
 • prawo pacjenta do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego,
 • prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej,
 • prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Prawa pacjenta zapewniają nam również możliwość wnoszenia skarg, w przypadku, gdy zostały one w jakiś sposób naruszone. Warto dowiedzieć się w jak można zgłosić skargę, a mianowicie:

 • zwrócić się do bezpośredniego przełożonego lub kierownictwa placówki,
 • skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
 • skarga do sądu,
 • skarga do świadczeniodawcy,
 • skarga do NFZ.

Inne wpisy