Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa - Kancelaria Cejrowski

Unieważnienie małżeństwa jest możliwe, jeśli istnieją określone przeszkody małżeńskie, wady oświadczeń woli czy niedostatki pełnomocnictwa. O jakich konkretnie mowa i czym to skutkuje? Odpowiedzi na te pytanie znajdziecie w tekście poniżej.

Unieważnienie małżeństwa – przeszkody małżeńskie

Do przeszkód małżeńskich zaliczamy nieodpowiedni wiek, w tym przypadku poniżej 18. roku życia. Przy czym w pewnych okolicznościach sąd opiekuńczy może zezwolić kobiecie, która ukończyła 16 lat na zawarcie małżeństwa. Co istotne unieważnienie nie jest skuteczne, jeśli małżonek przed wytoczeniem powództwa osiągnął ten wiek, lub gdy kobieta zaszła w ciążę.

Kolejną przeszkodą małżeńską jest choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, przy czym, jeśli choroba ustała, nie można żądać unieważnienia małżeństwa.

Równie ważną przyczyną jest ubezwłasnowolnienie – jedynie całkowite ubezwłasnowolnienie stanowi przeszkodę małżeńską. Jeśli zostanie ono uchylone, nie stanowi już przyczyny do unieważnienia.

Bigamia także stanowi przeszkodę, która może doprowadzić do unieważnienia.

Unieważnienie małżeństwa – wady oświadczeń woli

Mówiąc o wadach oświadczeń woli, można wyróżnić:

 • błędy co do tożsamości drugiej strony,
 • brak świadomości,
 • wymuszenie małżeństwa poprzez bezprawną groźbę.

Niedostatki pełnomocnictwa – o tym warto wiedzieć

Prawo dopuszcza możliwość zawarcia małżeństwa poprzez pełnomocnika, co jednak może spowodować uznanie takiego związku za nieważny? Przede wszystkim:

 • brak zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika,
 • nieważne pełnomocnictwo,
 • pełnomocnictwo skutecznie odwołane.

Unieważnienia małżeństwa – jakie są skutki?

Unieważnione małżeństwo traktuje się jak takie, które nigdy nie zostało zawarte. Poza tym powoduje to następujące skutki:

 • powrót do poprzedniego nazwiska i stanu cywilnego,
 • ustanie stosunku powinowactwa,
 • ustanie osobistych praw i obowiązków między małżonkami,
 • sąd orzeka o tym, który z małżonków zawarł związek w złej wierze,
 • rozwiązanie kwestii majątkowych między małżonkami,
 • dziecko urodzone w unieważnionym małżeństwie traktuje się za urodzone w małżeństwie, natomiast sąd rozstrzyga kwestie władzy rodzicielskiej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tego zagadnienia nasz adwokat do spraw rozwodowych zaprasza do kontaktu osobistego lub telefonicznego.

Jak unieważnić małżeństwo poprzez pozew?

Unieważnienie małżeństwa cywilnego poprzez wniesienie pozwu może być zainicjowane zarówno przez współmałżonków, jak i strony mające w tym interes prawny. Ma to znaczenie w przypadku związku kazirodczego lub popełnienia bigamii. Pozew o unieważnienie małżeństwa powinien zawierać następujące elementy:

 • wskazanie podstawy prawnej, dlaczego powinno dojść do unieważnienia małżeństwa i dowodów na to;
 • wpisanie danych i adresów zamieszkania stron powodowych;
 • określenie właściwego sądu;
 • wpisanie pełnomocnictw;
 • podpis powoda.

Do pozwu należy dołączyć także świadectwo ślubu, a sam dokument trzeba złożyć w 3 egzemplarzach. Poprawna redakcja pisma jest istotna, gdyż w przypadku błędnego sporządzenia może dojść do odrzucenia przez sąd. Dzieje się tak wtedy, gdy nie istnieją podstawy do unieważnienia małżeństwa cywilnego lub złoży je osoba do tego nieuprawniona. 

Najważniejsze przy takim procesie jest skompletowanie dowodów, na podstawie których sąd może wydać orzeczenie o unieważnieniu ślubu. Dlatego warto zadbać o wsparcie prawne ułatwiające dopełnienie formalnych obowiązków. Dzięki temu można uniknąć odrzucenia pozwu na postawie błędów w dokumencie czy niedostatecznego uzasadnienia. 

Wiele osób zastanawia się, jak długo trwa sprawa o unieważnienie małżeństwa cywilnego. W dużej mierze zależy to od indywidualnej sytuacji, a także od ilości rozpatrywanych pozwów w konkretnym sądzie. Przeciętnie na orzeczenie o nieważności małżeństwa lub odrzucenie go czeka się około 2 lat.

Inne wpisy