Mobbing w pracy

Mobbing w pracy - Kancelaria Cejrowski

Mobbing w pracy jest działaniem, które wywołuje u pracownika zaniżoną samoocenę przydatności zawodowej. Są to zachowania, które mają na celu nie tylko poniżenie lub ośmieszenie pracownika, ale również izolowanie go od zespołu. Jak dokładnie przedstawia się definicja mobbingu i co grozi za mobbing w pracy?

Mobbing w pracy – jakie zachowania można do niego zaliczyć?

Mobbing w pracy to bardzo poważna sprawa. Mając świadomość tego, jak wiele czasu spędzamy w miejscu pracy, każdy pracownik potrzebuje odpowiedniego środowiska, w którym czuje się dobrze i bezpiecznie. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy – „Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go, lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.”

Mówiąc o mobbingu, musimy skoncentrować się na dwóch przesłankach, a mianowicie, że powyższe działania muszą mieć charakter uporczywy i długotrwały.

Mobbing w pracy może doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę przez pracownika. W takiej sytuacji ma on prawo dochodzić odszkodowania od pracodawcy. W jakiej wysokości? Nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, które ustalane jest na podstawie odrębnych przepisów. Należy jednak zaznaczyć, że w wypowiedzeniu pracownik musi zawrzeć mobbing, jako powód jego złożenia. Inne niezależne roszczenie to zadośćuczynienie pieniężne za doznane krzywdy. Pracownik może o wnosić, jeśli w wyniku mobbingu w pracy wywołał on u niego rozstrój zdrowia.

Pamiętajmy, że mobbing w pracy może przyjmować różne formy i dotykać różnych aspektów życia zawodowego. Może to być np. działanie, które doprowadziło do negatywnego postrzegania pracownika przez współpracowników w środowisku pracy. Może to w naturalny sposób wpływać na jego pozycję zawodową, co w następstwie odbija się na jego zdrowiu. Wszelkie takie zachowania są niewłaściwe i niedozwolone, co jasno określają przepisy kodeksu pracy. Jednak żadna osoba stosująca mobbing w pracy nie może czuć się bezkarna, bo takie zachowania są surowo karane.

Inne wpisy