Mobbing w pracy

Mobbing w pracy - Kancelaria Cejrowski

Mobbing w pracy jest działaniem, które wywołuje u pracownika zaniżoną samoocenę przydatności zawodowej. Są to zachowania, które mają na celu nie tylko poniżenie lub ośmieszenie pracownika, ale również izolowanie go od zespołu. Jak dokładnie przedstawia się definicja mobbingu i co grozi za mobbing w pracy?

Mobbing w pracy – jakie zachowania można do niego zaliczyć?

Mobbing w pracy to bardzo poważna sprawa. Mając świadomość tego, jak wiele czasu spędzamy w miejscu pracy, każdy pracownik potrzebuje odpowiedniego środowiska, w którym czuje się dobrze i bezpiecznie.

Wiele osób zastanawia się, jak i gdzie zgłosić mobbing w pracy. Często nie mają również pewności, czy działania podejmowane przeciwko nim przez przełożonych lub współpracowników w ogóle spełniają definicję mobbingu. Choć jest ona stosunkowo jasna, dotyczy kwestii delikatnych, których nie da się „zmierzyć” przy użyciu obiektywnych narzędzi.  

Kolejną trudną kwestią jest udowodnienie, że to takiego zjawiska doszło. Sprawy o mobbing bywają zatem skomplikowane. Nie ułatwia ich fakt, że zwykle są związane z negatywnymi emocjami występującymi po obu stronach sporu.

Warto jednak mieć świadomość, że można sięgnąć po narzędzia prawne w razie występowania mobbingu w pracy. Co więcej, jeśli prześladowanie spowodowało u poszkodowanego pogorszenie stanu zdrowia, może on wystąpić o odszkodowanie.

Przede wszystkim trzeba poznać definicję mobbingu, a także sprawdzić, w jakich okolicznościach i w jaki sposób można złożyć pozew o mobbing. Warto również mieć świadomość, o jakie świadczenia poszkodowany może się ubiegać od pracodawcy.

Mobbing – Kodeks pracy

Aby zyskać pewność, co można zaliczyć do takich działań, a co nie jest mobbingiem, warto zajrzeć do źródła, czyli do Kodeksu pracy. Interesujący jest w tym kontekście przede wszystkim artykuł 94(3) tego aktu prawnego. Znajduje się w nim definicja mobbingu.

Zgodnie z jej brzmieniem

Wiele osób zastanawia się, jak i gdzie zgłosić mobbing w pracy. Często nie mają również pewności, czy działania podejmowane przeciwko nim przez przełożonych lub współpracowników w ogóle spełniają definicję mobbingu. Choć jest ona stosunkowo jasna, dotyczy kwestii delikatnych, których nie da się „zmierzyć” przy użyciu obiektywnych narzędzi.  

Kolejną trudną kwestią jest udowodnienie, że to takiego zjawiska doszło. Sprawy o mobbing bywają zatem skomplikowane. Nie ułatwia ich fakt, że zwykle są związane z negatywnymi emocjami występującymi po obu stronach sporu.

Warto jednak mieć świadomość, że można sięgnąć po narzędzia prawne w razie występowania mobbingu w pracy. Co więcej, jeśli prześladowanie spowodowało u poszkodowanego pogorszenie stanu zdrowia, może on wystąpić o odszkodowanie.

Przede wszystkim trzeba poznać definicję mobbingu, a także sprawdzić, w jakich okolicznościach i w jaki sposób można złożyć pozew o mobbing. Warto również mieć świadomość, o jakie świadczenia poszkodowany może się ubiegać od pracodawcy.

Mobbing – Kodeks pracy

Aby zyskać pewność, co można zaliczyć do takich działań, a co nie jest mobbingiem, warto zajrzeć do źródła, czyli do Kodeksu pracy. Interesujący jest w tym kontekście przede wszystkim artykuł 94(3) tego aktu prawnego. Znajduje się w nim definicja mobbingu.

Zgodnie z jej brzmieniem – „Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go, lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.”

Mówiąc o mobbingu, musimy skoncentrować się na dwóch przesłankach, a mianowicie, że powyższe działania muszą mieć charakter uporczywy i długotrwały. Są to główne przejawy mobbingu.

Mobbing w pracy – przykłady

Wiele osób zastanawia się, jak udowodnić mobbing w pracy. Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę, że takie działania mogą mieć różną charakterystykę i intensywność. Wyróżnia się kilka rodzajów mobbingu. Można je wskazać na poniższych przykładach:

·       szantaż (grożenie zwolnieniem ze stanowiska, wymuszanie nadgodzin),

·       utrudnianie wykonywania pracy (blokowanie dostępu do danych, do zleceń lub do sieci komputerowej),

·       upokarzanie (komentowanie wyglądu, przekonań lub zachowania),

·       nękanie po godzinach pracy (uporczywe wydzwanianie, przesyłanie obraźliwych e-maili),

·       izolowanie społeczne (sprzymierzenie się grupy pracowników przeciwko jednemu z nich, szerzenie szkodliwych plotek),

·       wymuszanie działań szkodliwych dla zdrowia (kierowanie do wykonywania pracy niebezpiecznej, łamiącej zasady BHP).

Sprawa o mobbing może dotyczyć każdej z wymienionych wyżej sytuacji, a także wielu innych, które spełniają definicję tego pojęcia. Warto wiedzieć, gdzie zgłosić mobbing w pracy i jakie działania można podjąć w takim przypadku.

Mobbing w pracy – gdzie go zgłosić?

Osoby planujące złożyć pozew o mobbing, powinny zdawać sobie sprawę z zalecanej kolejności podejmowania działań.  Pierwszym krokiem powinno być zgłoszenie mobbingu do pracodawcy. Nie zawsze jednak jest to możliwe, ponieważ to właśnie on może być sprawcą prześladowania w miejscu pracy.

W takiej sytuacji należy zgłosić występowanie szkodliwego zjawiska do Państwowej Inspekcji Pracy lub do sądu pracy. Warto jednak wiedzieć, że zgodnie z przepisami mobbing może dotyczyć jedynie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Z kolei pracownik, który na skutek mobbingu rozwiązał umowę zatrudnienia, może dochodzić od pracodawcy odszkodowania. Jak ubiegać się o takie świadczenie i jaką kwotę można uzyskać?

Mobbing – odszkodowanie dla pracownika

Mobbing w pracy może doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę przez pracownika. W takiej sytuacji ma on prawo dochodzić odszkodowania od pracodawcy. W jakiej wysokości? Nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, które ustalane jest na podstawie odrębnych przepisów. Należy jednak zaznaczyć, że w wypowiedzeniu pracownik musi zawrzeć mobbing, jako powód jego złożenia. Inne niezależne roszczenie to zadośćuczynienie pieniężne za doznane krzywdy. Pracownik może o wnosić, jeśli w wyniku mobbingu w pracy wywołał on u niego rozstrój zdrowia.

Pamiętajmy, że mobbing w pracy może przyjmować różne formy i dotykać różnych aspektów życia zawodowego. Może to być np. działanie, które doprowadziło do negatywnego postrzegania pracownika przez współpracowników w środowisku pracy. Może to w naturalny sposób wpływać na jego pozycję zawodową, co w następstwie odbija się na jego zdrowiu. Wszelkie takie zachowania są niewłaściwe i niedozwolone, co jasno określają przepisy kodeksu pracy. Jednak żadna osoba stosująca mobbing w pracy nie może czuć się bezkarna, bo takie zachowania są surowo karane.

Inne wpisy