Ochrona informacji niejawnych

Ochrona informacji niejawnych - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Ochrona informacji niejawnych, opisana jest szczegółowo w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych i jest niezmiernie ważna, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa państwa. Informacje niejawne to informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłyby z punktu widzenia ich interesów niekorzystne. Jak przedstawia się klasyfikacja informacji niejawnych w oparciu o klauzulę jawności?

Ochrona informacji niejawnych – klasyfikacja według klauzuli jawności

Zgodnie z klauzulą jawności klasyfikacja informacji niejawnych w polskim prawie przedstawia się następująco:

  • ściśle tajne,
  • tajne,
  • poufne ,
  • zastrzeżone.

Ochrona informacji niejawnych jest bardzo istotna, dlatego ujawnienie pewnego rodzaju informacji, które mogłyby spowodować poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej, określono mianem – ściśle tajnych. Chodzi o informacje, które mogłyby:

– zagrozić niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej,

– zagrozić bezpieczeństwu wewnętrznemu lub porządkowi konstytucyjnemu Rzeczypospolitej

Polskiej,

– zagrozić sojuszom lub pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej,

– osłabić gotowość obronną Rzeczypospolitej Polskiej,

– doprowadzić do identyfikacji funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników służb odpowiedzialnych za realizację zadań wywiadu lub kontrwywiadu, którzy wykonują czynności

operacyjno-rozpoznawcze jeżeli zagrozi to bezpieczeństwu wykonywanych czynności lub może

doprowadzić do identyfikacji osób udzielających im pomocy w tym zakresie,

– zagrozić życiu lub zdrowiu funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników, którzy wykonują

czynności operacyjno-rozpoznawcze, lub osób udzielających im pomocy w tym zakresie,

– zagrozić życiu lub zdrowiu świadków koronnych lub osób dla nich najbliższych, osób, którym

udzielono środków ochrony i pomocy przewidzianych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o

ochronie i  pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21), albo świadków,

o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, lub osób dla nich najbliższych.

Z kolei informacje tajne to informacje, których nieuprawnione ujawnienie mogłyby np. uniemożliwić realizację zadań związanych z ochroną suwerenności lub porządku konstytucyjnego, albo np. pogorszyć stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi. Nie są to jednak jedyne przesłanki, a szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć we wspomnianej Ustawie.

Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „zastrzeżone”, jeżeli nie nadano im wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zadań w zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania praw i wolności obywateli, wymiaru sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „poufne”, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie

spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że:

– utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej,

– utrudni realizację przedsięwzięć obronnych lub negatywnie wpłynie na zdolność bojową Sił

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

– zakłóci porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli,

– utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę

bezpieczeństwa lub podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej,

– utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę porządku

publicznego, bezpieczeństwa obywateli lub ściganie sprawców przestępstw i przestępstw

skarbowych oraz organom wymiaru sprawiedliwości,

– zagrozi stabilności systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej,

– wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki narodowej.

Warto zaznaczyć, że ochrona informacji niejawnych jest na bieżąco monitorowana przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo narodowe, nie trzeba nikogo przekonywać, dlatego dostęp do informacji niejawnych może mieć jedynie osoba uprawniona do jej odczytu. Nie jest ona powszechnie dostępna, a więc posiadanie takich informacji przez różnego rodzaju instytucje, wiąże się także z ich bezpośrednią współpracą i jednoczesną kontrolą ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ujawnienie takich informacji wiąże się z karą pozbawienia wolności od 3 do 5 lat, przy czym górny zakres kary odnosi się do informacji o mianie tajnych lub ściśle tajnych.

Inne wpisy

Zostaw komentarz