Podanie wyroku do publicznej wiadomości

Podanie wyroku do publicznej wiadomości jest jednym ze środków karnych wskazanych w art. 39 kodeksu karnego. Sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w określony sposób, jeżeli uzna to za celowe, w szczególności ze względu na społeczne oddziaływanie skazania, o ile nie narusza to interesu pokrzywdzonego.

Na czym polega podanie wyroku do publicznej wiadomości

Publiczne podanie treści wyroku może nastąpić w środkach masowego przekazu m.in. w prasie, jak również istnieje możliwość umieszczenia go np. na tablicy ogłoszeń, co jest szczególnym sposobem wskazanym przez sąd. Wyrok może zostać ogłoszony także w telewizji, Internecie.

Środek karny, o jakim mowa ma charakter wychowawczy i jego celem jest odstraszenie innych potencjalnych sprawców do zniechęcenia przed popełnieniem podobnego przestępstwa. Dla oskarżonego z kolei jest to swoista stygmatyzacja jego osoby i popełnionego przez niego czynu w jego środowisku. Jest to pozostałość po dawnych karach hańbiących, która stanowi przykład kary na czci i honorze. Intencją ustawodawcy jest stosowanie tego środka karnego w przypadku przestępstw o wysokiej szkodliwości społecznej. Podanie wyroku do publicznej wiadomości jest fakultatywne, a więc zależy od uznania sądu.

Ogłoszenie wyroku w czasopiśmie lub w inny sposób

W razie orzeczenia podania wyroku do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w czasopiśmie, sąd przesyła odpis wyroku lub wyciąg z wyroku, ze wzmianką dotyczącą prawomocności, redakcji określonego w wyroku czasopisma, z poleceniem wydrukowania w jednym z najbliższych jego numerów.

Redakcja czasopisma ma obowiązek zawiadomić sąd o wykonaniu polecenia, przesyłając jednocześnie egzemplarz, w którym zamieszczono ogłoszenie; w razie nieprawidłowości sąd nakazuje je usunąć.

W razie orzeczenia podania wyroku do publicznej wiadomości w inny sposób, sąd – zgodnie z treścią wyroku – wydaje komu należy odpowiednie polecenie, przesyłając jednocześnie odpis wyroku lub wyciąg z wyroku ze wzmianką o prawomocności.

Ten, kto otrzymał polecenie, ma obowiązek je wykonać w czasie, miejscu i w sposób określony przez sąd oraz bezzwłocznie zawiadomić o tym sąd, który w razie zauważenia nieprawidłowości nakazuje je usunąć.

Inne wpisy