Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu

Zgodnie z kodeksem wykroczeń, kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Co grozi za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu?

Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu – konsekwencje

podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony powyżej

podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

W razie popełnienia wykroczenia określonego w art. 87 § 1 k.w. orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Mianem pojazdu mechanicznego określa się pojazd poruszający się ruchem lądowym, wodnym lub powietrznym, wyposażonym w silnik.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  1. stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
  2. obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Za środki działające podobnie do alkoholu uważa się opiaty, amfetaminę i jej analogi, kokainę, tetrahydrokanabinole, benzodiazepiny.

Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.

Na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu.

Inne wpisy