Jak wygląda podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Co do zasady, przy podziale majątku wspólnego, Strony powinny rozliczyć wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego małżonka, jak i odwrotnie czyli z majątku osobistego na rzecz majątku wspólnego.

Czym nakłady i wydatki czynione na majątek wspólny bądź osobisty?

Są to środki poniesione bądź na zakup nowych składników majątku albo poniesione w celu modernizacji lub utrzymaniu w stanie dotychczasowym istniejących już składników majątkowych.

Jako przykład poczynienia nakładów z majątku osobistego na rzecz majątku wspólnego, można wskazać sytuację, polegającą na tym, że jeden z małżonków, zgromadzoną jeszcze przed ślubem, sporą część gotówki, za namową współmałżonka postanowił zainwestować w remont nieruchomości wspólnej stron. Środki zgromadzone przed powstaniem wspólności ustawowej (czyli przed zawarciem związku małżeńskiego) stanowią majątek osobisty.

W takiej sytuacji małżonkowi przysługuje prawo do dokonania rozliczenia poczynionych przez niego nakładów w toku postępowania o podział majątku wspólnego.

Dowody w sprawie o podział majątku byłych małżonków

W sprawach o podział majątku wspólnego istotną rolę jak w każdym postępowaniu sądowym odgrywa materiał dowodowy. Koniecznym jest bowiem wykazanie Sądowi, że określone inwestycje zostały rzeczywiście przeprowadzone jak i że określone środki finansowe wchodziły w skład majątku osobistego danego małżonka.

Inne wpisy

Zostaw komentarz