Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej jest dziedziną prawa odnoszącą się do dóbr niematarialnych, która obejmuje prawa autorskie i pokrewne, prawa własności przemysłowej, a także zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Prawo własności intelektualnej – prawa autorskie i pokrewne

Prawo własności intelektualnej regulowane jest nie tylko przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale również przez ustawę o prawie własności przemysłowej. Te regulacje są niezwykle istotne dla wielu firm, które jednocześnie zapewniają im lepszą pozycję na rynku względem konkurencji i chronią te prawa.

Prawa autorskie i pokrewne odnoszą się do przejawów ludzkiej działalności w różnorodnych dziedzinach, takich jak muzyka, literatura, sztuka, informatyka itd. Dzielą się one na prawa autorskie majątkowe i prawa autorskie osobiste.

Zgodnie z przepisami, prawa autorskie majątkowe przysługują twórcy, który ma wyłączne prawo do korzystania i rozporządzania utworem, i któremu przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z utworu. Z kolei prawa autorskie osobiste obejmują ochronę (nieograniczoną w czasie, bez możliwości zrzeczenia się lub zbycia więzi twórcy z utworem) autorstwa utworu, nadzór nad korzystaniem z niego, decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności. Poza tym autor ma możliwość oznaczenia utworu swoim pseudonimem, nazwiskiem lub anonimowo, a także przysługuje mu prawo nienaruszalności treści i formy utworu i jego rzetelnego wykorzystania.

Prawo własności intelektualnej – prawo własności przemysłowej

Zgodnie z przepisami, mówiąc o prawie własności przemysłowej mamy na myśli udzielane na wynalazki patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe, prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne lub wzory przemysłowe. Jak również jest to instrument do zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Patenty przyznaje się na nowe wynalazki służące do przemysłowego stosowania. Z kolei za wzór użytkowy uważa się „nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci”. Kolejnym przykładem jest znak towarowy, który zgodnie z definicją może obejmować słowo, slogan reklamowy, dźwięk, melodię, rysunek , kombinację słów i elementów graficznych, kolory, hologramy, postacie przestrzenne, a także każde inne oznaczenie, które pozwoli odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa.

Inne wpisy