Przedawnienie długów spadkowych

dziedziczenie długów - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Nie zawsze w spadku dziedziczymy aktywa. Niekiedy zdarza się nam odziedziczyć czyjeś długi. W takiej sytuacji mamy 6 miesięcy na odrzucenie spadku, licząc od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania. Co jeśli nie zrobi tego w terminie i kiedy mamy do czynienia z przedawnieniem długów spadkowych?

Odziedziczenie długów – co robić?

Odrzucenie spadku w całości powoduje, że spadkobierca nie dziedziczy po zmarłym ani majątku, ani jego ewentualnych zobowiązań. Jeśli spadkobierca nie odrzuci spadku w przeciągu 6 miesięcy od momentu, kiedy dowiedział się o dziedziczeniu, nie może już tego zrobić. Co gorsze, jest to jednoznaczne z przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc z ograniczeniem odpowiedzialności spadkobiercy do wysokości wartości stanu czynnego spadku.

Przedawnienie długu spadkowego

Jednakże polskie prawo przewiduje coś takiego, jak przedawnienie długów spadkowych. Art. 118 kodeksu cywilnego stanowi, że termin przedawnienia wynosi sześć lat, natomiast w stosunku do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Zobowiązanie z umowy kredytu czy pożyczki zawartej z bankiem, jest zobowiązaniem związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez bank. Przedawnienie wchodzi zatem w życie po upływie trzech lat.

Przedawnienie długu spadkowego

Czy spadek ulega przedawnieniu? Polskie prawo przewiduje coś takiego, jak przedawnienie długów spadkowych. Art. 118 kodeksu cywilnego stanowi, że termin przedawnienia wynosi sześć lat, natomiast w stosunku do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Zobowiązanie z umowy kredytu czy pożyczki zawartej z bankiem jest zobowiązaniem związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez bank. Przedawnienie wchodzi zatem w życie po upływie trzech lat

Zgodnie z art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Przedawnienie roszczeń spadkowych oznacza więc, że wierzyciel lub windykator nie może ubiegać się o odzyskanie długów po upłynięciu wskazanego w ustawie terminu. Warto jednak zauważyć, że przedawnione roszczenie nie wygasa, lecz staje się tzw. zobowiązaniem niezupełnym (naturalnym), które wyróżnia się tym, że nie może być egzekwowane przed komornikiem ani dochodzone przed sądem. Zarzut przedawnienia dłużnik może podnieść dopiero po upływie terminu przedawnienia – zarówno podczas postępowania sądowego, jak i przed wytoczeniem powództwa przez wierzyciela.

Przedawnienie długu po wyroku sądu

Zgodnie z art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. W przypadku roszczeń o świadczenia okresowe należne w przyszłości roszczenie przedawnia się z upływem trzech lat

Kiedy przerywa się bieg przedawnienia?

  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  • przez wszczęcie mediacji.

Należy podkreślić, że po każdym przerwaniu przedawnienia – zaczyna ono swój bieg od nowa. Trzeba również zaznaczyć, że w sytuacji kiedy doszło do przedawnienia roszczenia, z którego wywodzą się odsetki, są one traktowane jako świadczenie akcesoryjne i ulegają przedawnieniu wraz z roszczeniem głównym. Adwokat Gdańsk sprawy spadkowe prowadzi z należytą starannością. Pomożemy przy sprawach związanych z dziedziczeniem długów.

Czy po śmierci dłużnika przerywa się bieg przedawnienia?

Jeśli chodzi o przedawnienie długu po zmarłej osobie, śmierć dłużnika nie przerywa biegu przedawnienia. W momencie jego śmierci prawa i obowiązki przechodzą na spadkobierców, co oznacza, że dług w dalszym ciągu istnieje, a termin przedawnienia nie zostaje wstrzymany. Wierzyciel ma więc z reguły prawo żądać spłaty długu od spadkobierców dłużnika, nawet jeśli ci nie mieli pojęcia o jego zobowiązaniach. 

Jak można sprawdzić, czy dług jest przedawniony?

Aktualne zadłużenia można sprawdzić w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). W tym miejscu dowiesz się między innymi, czy doszło do przedawnienia długu. Jeśli natomiast masz pewność, że dług został przedawniony, a ten nadal widnieje w rejestrze BIK, możesz poprosić o usunięcie informacji.

Inne wpisy

Zostaw komentarz