Przedawnienie długów spadkowych

dziedziczenie długów - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Nie zawsze w spadku dziedziczymy aktywa. Niekiedy zdarza się nam odziedziczyć czyjeś długi. W takiej sytuacji mamy 6 miesięcy na odrzucenie spadku, licząc od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania. Co jeśli nie zrobi tego w terminie i kiedy mamy do czynienia z przedawnieniem długów spadkowych?

Dziedziczenie długów – co robić?

Odrzucenie spadku w całości powoduje, że spadkobierca nie dziedziczy po zmarłym ani majątku, ani jego ewentualnych zobowiązań. Jeśli spadkobierca nie odrzuci spadku w przeciągu 6 miesięcy od momentu, kiedy dowiedział się o dziedziczeniu, nie może już tego zrobić. Co gorsze, jest to jednoznaczne z przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc z ograniczeniem odpowiedzialności spadkobiercy do wysokości wartości stanu czynnego spadku.

Jednakże polskie prawo przewiduje coś takiego, jak przedawnienie długów spadkowych. Art. 118 kodeksu cywilnego stanowi, że termin przedawnienia wynosi sześć lat, natomiast w stosunku do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Zobowiązanie z umowy kredytu czy pożyczki zawartej z bankiem, jest zobowiązaniem związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez bank. Przedawnienie wchodzi zatem w życie po upływie trzech lat.

Kiedy przerywa się bieg przedawnienia?

  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  • przez wszczęcie mediacji.

Należy podkreślić, że po każdym przerwaniu przedawnienia – zaczyna ono swój bied od nowa.Trzeba również zaznaczyć, że w sytuacji kiedy doszło do przedawnienia roszczenia, z którego wywodzą się odsetki, są one traktowane jako świadczenie akcesoryjne i ulegają przedawnieniu wraz z roszczeniem głównym.

Inne wpisy

Zostaw komentarz