Przestępstwo pracownicze – co należy wiedzieć

Przestępstwo pracownicze – Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Czym jest przestępstwo pracownicze?

Przestępstwo pracownicze ma miejsce w sytuacji, gdy pracownik dopuszcza się czynu zabronionego, który można powiązać z jego miejscem pracy, a także wykonywanymi w ramach umowy obowiązkami. Termin ten nie jest jednak w żaden sposób uregulowany ani w Kodeksie pracy, ani w Kodeksie karnym. Można jednak powiązać go ze stosunkiem pracy, w przypadku gdy pracownik dopuści się go w związku z wykonywaną pracą.
Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na ten temat?

Przestępstwo pracownicze – podstawowe zagadnienia

Postępowanie w razie popełnienia przestępstwa pracowniczego nie jest w żaden sposób odgórnie regulowane, co oznacza, że pracodawca nie ma żadnych wytycznych, zgodnie z którymi powinien postępować. Są to indywidualne standardy wewnątrz firmy, według których podejmuje się odpowiednie kroki na tę okoliczność.

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku przestępstw ściganych z urzędu, zarówno pracodawca, jak i współpracownicy są zobowiązani do złożenia poufnego doniesienia o dokonanym czynie niezgodnym z prawem lub sprawcy takiego czynu.

Naturalnie istnieją również przestępstwa pracownicze nieobjęte koniecznością ich zgłoszenia, a wśród nich wymienić należy: niszczenie cudzej własności, ujawnienie informacji poufnych czy objętych ochroną.

Istotną rolę odgrywa tu kwestia odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku przestępstwa pracowniczego w sytuacji, gdy poszkodowanymi są pozostali pracownicy.

Jakie są najczęstsze przestępstwa w miejscu pracy?

Najczęściej popełniane przestępstwa pracownicze to:

  • przywłaszczenie mienia,
  •  kradzież, 
  • oszustwa, 
  • podrabianie dokumentów czy podpisów, 
  • wykroczenia przeciwko życiu lub zdrowiu.

Przestępstwo pracownicze – kto ponosi odpowiedzialność?

Przepisy Kodeksu karnego wyraźnie stanowią, że odpowiedzialność za przestępstwo pracownicze ponosi sprawca czynu zabronionego. Odpowiedzialność karna pracownika ma na celu stosowne ukaranie winnego oraz zapobieżenie podobnym zdarzeniom w przyszłości. W przypadku, gdy w czynie zabronionym brały udział osoby trzecie, to mogą one zostać uznane za współwinne popełnionego przestępstwa.

Istnieje również możliwość, że w określonej sytuacji odpowiedzialność karna może również zostać rozszerzona na pracodawcę. Oczywiście mowa o sytuacji, kiedy on także uczestniczy w przestępstwie. Mowa konkretnie o zdarzeniu, gdy:

  • Pracodawca zlecił popełnienie przestępstwa pracownikowi;
  • Pracodawca współdziałał lub pomagał pracownikowi w popełnieniu przestępstwa;
  • Pracodawca nakłaniał swojego pracownika do popełnienia przestępstwa.

Zwolnienie pracownika za kradzież lub inne przestępstwo

Nietrudno się domyślić, że przestępstwo pracownicze może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym, które uznaje się za zwolnienie dyscyplinarne. Jednak żeby móc skorzystać z takiej możliwości, popełnione przez pracownika przestępstwo musi być oczywiste lub zostać stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

Wskazuje na to art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym zwolnienie pracownika za kradzież i inne przestępstwa jest możliwe bez wypowiedzenia w określonych sytuacjach. Pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia m.in. w przypadku popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku – jak już wspomnieliśmy, jest to możliwe, jeśli przestępstwo pracownicze jest oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

Przestępstwo pracownicze, które kończy się zwolnieniem dyscyplinarnym, najczęściej zamyka pracownikom drogę do kolejnego zatrudnienia, a przynajmniej znacznie ją utrudnia. Żaden pracodawca nie przechodzi bowiem obojętnie koło tego faktu. W niektórych zakładach pracy wręcz wymagane jest poświadczenie o niekaralności pracownika, a w przypadku jego braku rekrutacja zostaje zakończona już na tym etapie.

Inne wpisy

Zostaw komentarz