Przestępstwo pracownicze – co należy wiedzieć

Przestępstwo pracownicze – Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Przestępstwo pracownicze ma miejsce w sytuacji, gdy pracownik dopuszcza się czynu zabronionego, który można powiązać z jego miejscem pracy, a także wykonywanymi w ramach umowy obowiązkami. Termin ten nie jest jednak w żaden sposób uregulowany ani w Kodeksie pracy, ani w Kodeksie karnym. Można jednak powiązać go ze stosunkiem pracy, w przypadku gdy pracownik dopuści się go w związku z wykonywaną pracą. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na ten temat?

Przestępstwo pracownicze – podstawowe zagadnienia

Postępowanie w razie popełnienia przestępstwa pracowniczego nie jest w żaden sposób odgórnie regulowane, co oznacza, że pracodawca nie ma żadnych wytycznych, zgodnie z którymi powinien postępować. Są to indywidualne standardy wewnątrz firmy, według których podejmuje się odpowiednie kroki na tę okoliczność.

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku przestępstw ściąganych z urzędu, zarówno pracodawca, jak i współpracownicy są zobowiązani do złożenia poufnego doniesienia o dokonanym czynie niezgodnym z prawem lub sprawcy takiego czynu.

Naturalnie istnieją również przestępstwa pracownicze nieobjęte koniecznością ich zgłoszenia, a wśród nich wymienić należy: niszczenie cudzej własności, ujawnienie informacji poufnych czy objętych ochroną.

Istotną rolę odgrywa tu kwestia odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku przestępstwa pracowniczego w sytuacji, gdy poszkodowanymi są pozostali pracownicy.

Najczęściej popełniane przestępstwo pracownicze to przywłaszczenie mienia czy kradzież, jednak wymienić warto również oszustwa, podrabianie dokumentów czy podpisów, jak również wykroczenia przeciwko życiu lub zdrowiu.

Przestępstwo pracownicze – kto ponosi odpowiedzialność?

Przepisy Kodeksu karnego wyraźnie stanowią, że odpowiedzialność za przestępstwo pracownicze ponosi sprawca czynu zabronionego. Ma to na celu stosowne ukaranie winnego oraz zapobieżenie podobnym zdarzeniom w przyszłości. W przypadku, gdy w czynie zabronionym brały udział osoby trzecie, to mogą one zostać uznane za współwinne popełnionego przestępstwa.

Istnieje również możliwość, że w określonej sytuacji odpowiedzialność karna może również zostać rozszerzona na pracodawcę. Oczywiście mowa o sytuacji, kiedy on także uczestniczy w przestępstwie. Mowa konkretnie o zdarzeniu, gdy:

  • Pracodawca zlecił popełnienie przestępstwa pracownikowi;
  • Pracodawca współdziałał lub pomagał pracownikowi w popełnieniu przestępstwa;
  • Pracodawca nakłaniał swojego pracownika do popełnienia przestępstwa.

Nie trudno się domyślić, że przestępstwo pracownicze może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym, które uznaje się za zwolnienie dyscyplinarne. Jednak żeby móc skorzystać z takiej możliwości, popełnione przez pracownika musi być oczywiste lub zostać stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

Przestępstwo pracownicze, które kończy się zwolnienie dyscyplinarnym najczęściej zamyka pracownikom drogę do kolejnego zatrudnienia, a przynajmniej znacznie ją zatrudnia. Żaden pracodawca nie przechodzi bowiem obojętnie koło tego faktu, W niektórych zakładach pracy wręcz wymagane jest poświadczenie o niekaralności pracownika, a w przypadku jego braku rekrutacja zostaje zakończona już na tym etapie.

Inne wpisy

Zostaw komentarz