NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Czy istnieje moźliwość kontroli pracy zdalnej?

Praca zdalna wykonywana jest poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Ustalenie takiej formy umowy może nastąpić zarówno przy zawieraniu umowy z pracownikiem, jak również w jej trakcie. Czy prawo dopuszcza możliwość kontroli pracy zdalnej?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo ochrony zdrowia – co nowego?

W lipcu 2021 roku w życie weszły zmiany w prawie ochrony zdrowia. Wśród nich pojawił się obowiązek wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, a także raportowanie danych o zdarzeniach medycznych do Systemu Informacji Medycznej. Ponadto uruchomiono pilotaż profilaktyki 40 plus oraz zniesiono limity do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jakie jeszcze zmiany dotyczące ochrony zdrowia wprowadzono?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny rozpoczął się w Polsce 1 kwietnia 2021 roku. Jest to obowiązkowe badanie statystyczne dotyczące ludności i mieszkań przeprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny raz na 10 lat. Aktualny spis trwa do 30 września 2021 roku. Jakie dane zostają zebrane w jego trakcie i czemu właściwie służy? Jaka kara grozi w przypadku, jeśli ktoś nie weźmie w nim udziału lub udzieli fałszywych informacji?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Co zrobić w sytuacji, gdy dziecko przekroczyło 18 rok życia w trakcie trwania postępowania rozwodowego?

Sąd w wyroku orzekającym rozwód, zgodnie z treścią przepisu art. 58§ 1 k.r.o., rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Nabycie własności nieruchomości

Nabycie własności nieruchomości/ ruchomości w drodze zasiedzenia a wezwanie Uczestników postępowania w trybie ogłoszenia art. 609 k.p.c. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zasada swobody Umów

Zgodnie z treścią przepisu art. 353 1 k.c., Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zasada swobody Umów, o której mowa w powyższym przepisie prawnym, ma jednak pewne ograniczenia. Konsekwencją ich naruszenia jest nieważność dokonanej czynności prawnej.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Wypadek przy pracy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. O jakie konkretnie sytuacje chodzi? Jakie wypadki przy pracy wyróżniamy i jakie są obowiązki pracodawcy podczas wypadku?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Podział majątku po rozwodzie

Co do zasady, przy podziale majątku wspólnego, Strony powinny rozliczyć wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego małżonka, jak i odwrotnie czyli z majątku osobistego na rzecz majątku wspólnego.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zasiedzenie nieruchomości

Zgodnie z treścią przepisu art. 172 § 1 k.c. posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Stosownie zaś do art. 172 § 2 k.c. po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy może zdarzyć się każdemu z nas. W artykule odpowiemy na pytanie – kiedy można go stwierdzić? O jakim zdarzeniu konkretnie mowa i   jakie przesłanki musi ono spełnić, aby zostać za taki uznane. Ponadto poruszymy temat dotyczący tego, jakie świadczenie przysługuje pracownikowi z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

 

Opieka naprzemienna nie jest wprost uregulowana w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Niemniej jednak polega ona na tym, że dziecko przebywa pod opieką każdego z rodziców w równym czasie, w pewnych powtarzających się cyklach – najczęściej jest to cały pełny tydzień. Dziecko ma więc de facto dwa domy i rodzice sprawują nad nim pieczę w takim samym zakresie.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Przymusowe leczenie odwykowe

Zazwyczaj słyszymy, że leczenie osoby uzależnionej odbywa się w sposób dobrowolny. To ona sama musi zaakceptować problem, z jakim się mierzy i spróbować stawić mu czoła. Istnieje jednak możliwość przymusowego leczenia odwykowego. Jakie kroki mogą podjąć najbliżsi, aby zmusić uzależnionego do podjęcia terapii? Co jest podstawą do takiego orzeczenia i jakie są przesłanki zobowiązania do leczenia?

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl