Środki zapobiegania przestępczości nieletnich

Środki zapobiegania przestępczości nieletnich - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, wyróżnia się środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. W ich ramach mogą być stosowane środki wychowawcze oraz poprawcze. Jak definiuje się nieletnich i o jakich środkach zapobiegania mowa?

Jakie wyróżniamy środki zapobiegania przestępczości nieletnich?

W świetle przepisów prawa karnego nieletni, to osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17. roku życia.

Wobec nieletniego mogą być stosowane środki wychowawcze oraz środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym; kara może być orzeczona tylko w wypadkach prawem przewidzianych, jeżeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego.

Wobec nieletnich sąd rodzinny może:

– udzielić upomnienia;

– zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia;

– ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna;

– ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego;

– zastosować nadzór kuratora;

– skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;

– orzec zakaz prowadzenia pojazdów;

– orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego;

– orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim;

– orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym;

– zastosować inne środki zastrzeżone w przepisach, z wyłączeniem umieszczenia w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Przy ustaleniu nadzoru rodziców lub opiekunów, sąd może zobowiązać ich do poprawy warunków wychowawczych (a także bytowych i zdrowotnych) nieletniego. Może również zobowiązać ich do podjęcia współpracy ze szkołą oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi.

Jeśli istnieją okoliczności przemawiające za umieszczeniem nieletniego w zakładzie poprawczym, istnieje możliwość umieszczenia go w schronisku dla nieletnich. Stosuje się to w  sytuacji, gdy zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego, lub zatarcia śladów popełnienia czynu karalnego lub, gdy nie sposób ustalić jego tożsamości.

Zgodnie z ustawą nieletniego można również umieścić w policyjnej izbie dziecka na czas uzasadnionej przerwy w konwoju albo w doprowadzeniu, jednak nie dłużej niż na 24 godziny. Taka możliwość istnieje także na polecenie sądu rodzinnego, na czas niezbędny do wykonania określonych czynności procesowych, co nie może przekroczyć 48 godzin.

Inne wpisy

Zostaw komentarz