Umowa B2B – na czym polega?

umowa b2b - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Umowa B2B jest jedną z umów cywilnoprawnych, która określa relacje pomiędzy minimum dwoma przedsiębiorstwami. Kiedy można taką umowę zawrzeć, co może być jej przedmiotem i jakie płyną z niej korzyści? Odpowiemy również na pytanie, jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy umową B2B a umową o pracę.

Umowa cywilnoprawna B2B

Umowa B2B, czyli business-to-business jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy firmami. Przedmiot umowy B2B zależy od konkretnej sytuacji. W każdej branży przedmiot umowy B2B będzie inny. Przykładowo w branży IT umowa B2B może dotyczyć np. świadczenia usług programistycznych czy testowania oprogramowania

Korzyści wynikające z zawarcia takiego umowy B2B

 • niższe koszty związane z zatrudnieniem (składki ZUS);
 • potencjalnie wyższe zarobki;
 • różne formy opodatkowania działalności;
 • indywidualne podejście co do zasad kształtowania odpowiedzialności;
 • mniejszy rygor, jeśli chodzi o rozwiązanie takiej umowy.

Umowa B2B a umowa o pracę

Porównując obie te umowy ciężko nie zauważyć istotnych różnic pomiędzy nimi. Przede wszystkim w przypadku B2B nie mają zastosowania przepisy ochronne, które wynikają z zapisów w kodeksie pracy, m.in.:

 • ograniczenia w zakresie odpowiedzialności materialnej;
 • gwarancja w zakresie urlopu;
 • kwestie związane z rozwiązaniem umowy i odwołanie się do sądu pracy;
 • ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym;
 • ochrona pracowników związana z rodzicielstwem;
 • ograniczenia w zakresie czasu pracy, godzin nadliczbowych;
 • kwestie dotyczące odprawy.

Umowa B2B a umowa o pracę – o tym musisz wiedzieć

B2B umowa podpisywana z dotychczasowym pracodawcą zmienia go w zleceniodawcę. Nie musi on już opłacać składek za takiego pracownika, ponieważ ten obowiązek leży po stronie prowadzącego własną działalność gospodarczą. Ze względu na to, że przestaje być chroniony przepisami Kodeksu pracy, powinien samodzielnie zadbać o swoje prawa przez umieszczenie odpowiednich zapisów w umowie B2B.

Wypowiedzenie umowy B2B

Przy umowie B2B z pewnością warto określić zasady związane z rozwiązaniem umowy o pracę. Przede wszystkim, w jaki sposób może zostać rozwiązana i jaki jest okres wypowiedzenia. Zdarzają się jednak przypadki, w których strona chce rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i całą pewnością należy to ustali przy zawieraniu umowy. Ponadto należy ustalić formę oświadczenia o rozwiązaniu umowy oraz zasady postępowania, kiedy do tego dojdzie.

Umowa B2B – wady i zalety 

Zatrudnienie B2B to przede wszystkim niższy koszt dla pracodawcy, który zdecydował się na zatrudnienie pracownika w takiej formie. Jeśli dodatkowo realizuje on swoje obowiązki spoza biura, to firma nie musi zapewniać mu miejsca pracy i ponosić dodatkowych kosztów. Ze względu na to, że praca na kontrakcie wiążę się z samodzielnym odprowadzaniem przez pracownika wszystkich składek, wiele firm oferuje wyższe wynagrodzenie. Prowadzący działalność może z kolei odliczyć wszystkie koszty świadczenia usług od przychodów, co przekłada się na zmniejszenie podatku dochodowego.

Bardzo często przejście na kontrakt B2B wiąże się także z dużą elastycznością czasu pracy. Pracodawca wymaga wykonania zamówionej usługi w określonym czasie, ale to od pracownika zależy, kiedy dokładnie to zrobi. Oznacza to więc możliwość pracy o dowolnej porze i z dowolnego miejsca, a o ile charakter usługi na to pozwala. 

Wadą takiej współpracy jest brak praw pracowniczych regulowanych Kodeksem pracy oraz wszelkich benefitów. Pracownik powinien wcześniej uzgodnić z pracodawcą wszystkie najważniejsze kwestie, zanim zdecyduje się na umowę B2B. Urlop płatny lub różnego rodzaju dodatki do wynagrodzenia mogą być naliczane w sposób ustalony przez obie strony i zawarty w umowie. Dla pracownika na umowie B2B kłopotliwe może być także samodzielne zajmowanie się księgowością oraz odprowadzanie składek. 

Umowa B2B – koszty zleceniodawcy

Przejście pracownika na umowę B2B jest korzystne przede wszystkim dla pracodawcy stającego się zleceniodawcą. Nie musi bowiem ponosić kosztów związanych z opłacaniem składek za zatrudnionego pracownika, takich jak podatki, składki emerytalne, zdrowotne, rentowe itd. To od chwili zawarcia takiej umowy staje się obowiązkiem pracownika prowadzącego własną działalność gospodarczą. 

Rozliczenie B2B odbywa się na podstawie wystawionej faktury. Zleceniodawca jest zobowiązany do jej opłacenia w określonym terminie. Najczęściej zapłata za wykonaną pracę odbywa się w ciągu 7 lub 14 dni od wykonania usługi. Zgodnie z przepisami termin płatności nie może przekroczyć 60 dni. 

Inne wpisy

Zostaw komentarz