Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się zdawać wynajmującemu. Może ono stanowić problem także dla najemcy. Czy przepisy prawa przewidują, w jaki sposób zrobić to skutecznie? Jakie znaczenie ma rodzaj sporządzonej umowy? Co powinno zawierać wypowiedzenie najmu mieszkania?

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania – umowa na czas określony

Rozwiązanie umowy najmu mieszkania w przypadku, kiedy została ona zawarta na czas określony, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy taka możliwość została wcześniej przewidziana. Umowa najmu, musi bowiem określać konkretne sytuacje, uprawniające Strony do wcześniejszego wypowiedzenia zawartej Umowy.

Jeśli zatem w umowie nie określono terminu ani warunków jej wcześniejszego wypowiedzenia, to najem kończy się dopiero po upływie czasu, na jaki została ona zawarta.

Nadto, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, przewiduje konkretne przypadki, których zaistnienie uprawnia Wynajmującego do rozwiązania zawartej umowy najmu. Mowa m.in. o sytuacji, gdy najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie zmienia on swojego postępowania, lub zaniedbuje rzecz do tego stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub uszkodzenie.

Najemca także ma prawo rozwiązania takiej umowy w trybie natychmiastowym, jeśli wady lokalu zagrażają życiu lub zdrowiu najemcy, nawet w przypadku, gdy wiedział on o nich przy podpisywaniu umowy na czas określony.

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania – umowa na czas nieokreślony

Umowa najmu zawarta na czas nieokreślony daje nam więcej możliwości, jeśli przy okazji jej podpisywania doszło do zawarcia w niej odpowiednich informacji, dotyczących okoliczności i terminów wypowiedzenia, to jej rozwiązanie nie stanowi najmniejszego problemu.

Kiedy w umowie nie ma informacji o wypowiedzeniu, wówczas stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. W art. 688 mowa o tym, że jeśli czynsz płatny jest miesięcznie, to rozwiązanie umowy może nastąpić najpóźniej na trzy miesiące naprzód.

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania za porozumieniem stron

Jeśli najemca i wynajmujący dojdą do porozumienia, to wypowiedzenie umowy najmu mieszkania może zostać ustalone z dowolną datą. Jest to indywidualna kwestia, którą strony ustalają między sobą. Stąd możliwość polubownego rozwiązania umowy.

Jeśli mowa o wypowiedzeniu umowy najmu, to powinna zostać ona sporządzona w formie pisemnej. Należy jednak zaznaczyć, że nie musi być przygotowana przez notariusza. Powinna zawierać informacje takie, jak:

  • miejscowość i data,
  • adres najemcy,
  • adres wynajmującego,
  • przyczynę wypowiedzenia,
  • adres lokalu,
  • termin zakończenia umowy,
  • odręczny podpis osoby, która wypowiada umowę.

Inne wpisy

Zostaw komentarz