Zarząd spadkiem małoletniego

Zarząd majątkiem małoletniego - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Osoba małoletnia ma prawo dziedziczenia ustawowego oraz na podstawie testamentu. Nie oznacza to jednak, że może samodzielnie sprawować zarząd nad otrzymanym spadkiem. Co do zasady zarząd majątkiem małoletniego dziecka przysługuje jego rodzicom lub opiekunom prawnym. Istnieją jednak pewne wyjątki, kiedy rodzic nie może sprawować tego zarządu. W jakich okolicznościach one występują?

Zarząd majątkiem małoletniego – rola rodziców

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym zarząd majątkiem dziecka sprawują rodzice, pod których władzą rodzicielską dziecko pozostaje. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek sprawować zarząd nad majątkiem małoletniego z najwyższą starannością. Oznacza to, że muszą dbać o odziedziczone nieruchomości, by ich stan nie uległ pogorszeniu. Mogą także korzystać z rzeczy wchodzących w skład majątku dziecka i wypłacać niewielkie kwoty z jego rachunku bankowego. Ich rolą w tym przypadku jest przeznaczanie dochodu z majątku dziecka na utrzymanie jego i jego rodzeństwa.

Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

W jakich sytuacjach rodzice muszą uzyskać zgodę sądu?

Istnieją okoliczności, w których rodzice lub opiekunowie prawni muszą uzyskać zgodę sądu, gdyż czynności przekraczają zakres zwykłego zarządu. Przykładem może być tu sprzedaż odziedziczonej przez małoletniego nieruchomości. Podobnie ma się rzecz w przypadku odrzucenia spadku przez małoletniego. Powyższe czynności podjęte bez zgody są bezwzględnie nieważne. Sąd przy wydawaniu zgody kieruje się dobrem dziecka.

Istnieje również inna okoliczność, w której spadkodawca może odmówić rodzicom sprawowania zarządu nad majątkiem małoletniego. Przykładem takiej sytuacji może być brak zaufania w stosunku do rodziców. Spadkodawca może wówczas wyznaczyć inną osobę do zarządzania majątkiem. Jeśli jednak tego nie zrobi, sąd opiekuńczy wyznaczy kuratora.

Inne wpisy

Zostaw komentarz