Znak towarowy – ochrona znaków towarowych w polskim prawie

Znak towarowy - ochrona znaków towarowych w polskim prawie - Kancelaria Cejrowski

Znak towarowy definiuje się jako każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Gdzie należy zgłosić znak towarowy i komu przysługuje prawo ochronne?

Znak towarowy – co należy wiedzieć?

Znakiem towarowym może być m.in. dźwięk, forma przestrzenna, rysunek, kształt towaru lub opakowania itd. W celu uzyskania prawnej ochrony znaku towarowego w Polsce należy zgłosić się do Urzędu Patentowego.

Komu przysługuje prawo ochronne? Znak towarowy może zgłosić uprawniony podmiot, który go zgłosił, lub osoba, która nabyła od tego podmiotu prawa do niego.

Indywidualny znak towarowy a wspólny znak towarowy

Indywidualny znak towarowy zgłoszony przez osobę fizyczną lub prawną, organ administracji rządowej lub państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (działającą w imieniu Skarbu Państwa).

Z kolei prawo ochronne do wspólnego znaku towarowego przysługuje organizacji posiadającej zdolność do nabywania praw, a także zaciągania zobowiązań w swoim imieniu. Takie prawo jest możliwe w przypadku organizacji oraz osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego.

Znak towarowy gwarancyjny

Prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny przysługuje osobie fizycznej lub prawnej nieprowadząca działalności gospodarczej obejmującej dostarczenie towarów tego samego rodzaju, co towary certyfikowane.

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego

W jaki sposób można zgłosić sprzeciw wobec znaku towarowego? Jeśli uważasz, że zgłoszony przez inny podmiot znak towarowy jest taki sam lub uderzająco podobny do twojego, aby nie dopuścić do wykorzystania twojego znaku towarowego, powinieneś zgłosić sprzeciw. Komu przysługuje prawo sprzeciwu?

  • Osobie uprawnionej do poprzedniego znaku towarowego,
  • Osobie uprawnionej z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego,
  • Osobie uprawnionej do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego.

Jaki jest termin na wniesienie sprzeciwu? Okres ten wynosi 3 miesiące od momentu zamieszczenia zgłoszenia znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Kiedy znak towarowy nie zostanie objęty ochroną?

Znak towarowy nie zawsze zostanie objęty ochroną. W jakich okolicznościach Urząd Patentowy odmówi tego prawa? Jest wiele przesłanek, które przemawiają za odmową udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Wśród nich wymienić można m.in. sytuacje, kiedy:

  • nie może być znakiem towarowym;
  • zostało zgłoszone w złej wierze;
  • jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym;
  • nie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;
  • składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Inne wpisy