Zatrzymanie nieletniego

Zatrzymanie nieletniego - Kancelaria Cejrowski

Kiedy policja może zatrzymać nieletniego oraz kiedy może umieścić go w policyjnej izbie dziecka? W jakich okolicznościach może to nastąpić, a więc jakie są odpowiednie ku temu przesłanki? Co mówi o tym ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich?

Zatrzymanie nieletniego przez policję

Art. 32g. ww. Ustawy stanowi o przesłankach zatrzymania nieletniego. Zgodnie z nim policji przysługuje takie prawo oraz możliwość umieszczenia go w policyjnej izbie dziecka. Jest tak jedynie w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnił on czyn karalny, a także zachodzi obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów, lub gdy nie można ustalić jego tożsamości. Uprawnienia takie przysługują także Straży Granicznej. Jednak o takim fakcie należy niezwłocznie powiadomić jego rodziców lub opiekunów.

Nieletni zostaje powiadomiony o przyczynie zatrzymania, swoich prawach, w tym prawie do adwokata, prawie odmowy składania wyjaśnień, a także prawie do złożenia zażalenia na czynności naruszające jego prawa. Dochodzi do niezwłocznego przesłuchania i sporządzenia protokołu.

O zatrzymaniu poza zawiadomieniem rodziców lub opiekunów nieletniego, w czasie nie dłuższym niż 24 godziny należy powiadomić właściwy sąd rodzinny.

Kiedy należy zwolnić nieletniego i przekazać rodzicom lub opiekunom?

  • kiedy ustanie przyczyna zatrzymania;
  • z polecenia sądu rodzinnego;
  • kiedy nie został zachowany 24-godzinny termin zawiadomienia sądu rodzinnego;
  • gdy w ciągu 48 godzin od chwili zawiadomienia właściwego sądu rodzinnego o zatrzymaniu nieletniego, nie ogłoszono mu postanowienia o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich lub tymczasowym umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, rodzinie zastępczej zawodowej lub w zakładzie leczniczym.

Od czasu zatrzymania nieletniego, do umieszczenia go w określonej placówce wynosi maksymalnie 72 godziny. Może on jednak przebywać w policyjnej izbie dziecka do czasu przygotowania do go do właściwej placówki, jednak nie dłużej niż kolejne 5 dni.

Inne wpisy

Zostaw komentarz