Ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. - Kancelaria Adwokacka Cejrowski

Kiedy spółkę z o.o. można uznać za upadłą? Jakie warunki należy spełnić, by móc sięgnąć po takie rozwiązanie? Jak konkretnie wygląda procedura upadłościowa i jak powinno wyglądać prawidłowo przygotowane pismo?

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. – co należy wiedzieć?

Podobnie jak w przypadku pozostałych spółek prawa handlowego, również spółka z o.o. Może ogłosić swoją upadłość. Jednak by to zrobić musi spełniać pewien istotny warunek, a mianowicie musi być ona niewypłacalna względem swoich wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. jest możliwe, gdy właściwy do tego sąd uzna, że spółka z o.o. spełnia warunki do bycia upadłym. Jednak żeby do tego doszło, należy złożyć w tym celu stosowny wniosek do sądu. Jakie elementy powinno zawierać prawidłowo sporządzone pismo? Przede wszystkim należy określić nazwę spółki i jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kolejne dane dotyczą adresu jej siedziby. Konieczne jest również wymienienie reprezentantów spółki oraz, co istotne – uzasadnienie wniosku. W tym celu należy wykazać, że spółka stała się niewypłacalna i nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. Co istotne wniosek musi być złożony w odpowiednim terminie, a więc nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

W sytuacji, kiedy wniosek składany jest przez dłużnika, powinien on zawierać:

  • aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
  • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
  • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
  • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
  • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
  • informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika;
  • informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni;
  • informację, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Inne wpisy

Zostaw komentarz