Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy może zdarzyć się każdemu z nas. W artykule odpowiemy na pytanie – kiedy można go stwierdzić? O jakim zdarzeniu konkretnie mowa i jakie przesłanki musi ono spełnić, aby zostać za taki uznane. Ponadto poruszymy temat dotyczący tego, jakie świadczenie przysługuje pracownikowi z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – przesłanki prawne

Zgodnie z art. 57 b Ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrznąktóre nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Dopuszcza się jednak sytuacje, w której poszkodowany nie skorzystał z najkrótszej drogi, jednak było to życiowo uzasadnione i jej czas nie przekroczył granic potrzeby, a także, gdy była ona dla ubezpieczonego ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się drogę na odcinku: praca – dom, jak również z miejsca innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego. Dotyczy to również zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych, spożywania posiłków, czy odbywania nauki lub studiów.

Mówiąc o tym, że zdarzenie musi być wywołane przyczyną zewnętrzną, mamy na myśli np. czynniki mechaniczne, czyli chociażby działanie maszyn. Może ono wynikać także z działania lub zaniechania osób trzecich, ale także warunków atmosferycznych, czy zwykłego potknięcia się osoby poszkodowanej.

Jakie świadczenia przysługują za wypadek do pracy lub z pracy? Art. 92 § 1 pkt 2 Ustawy Kodeks pracy stanowi, że pracownikowi przysługuje 100% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek takiego wypadku. W przypadku przekroczenia 33 dni lub 14 dni w przypadku starszych pracowników, przysługuje mu 100% zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS. Po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłku chorobowego pracownik może ubiegać się o zasiłek rehabilitacyjny przyznawany maksymalnie na okres 12 miesięcy.

Inne wpisy

Zostaw komentarz