NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Zniesienie współwłasności

 

Zniesienie współwłasności jest możliwe, choć nie we wszystkich okolicznościach. Może dojść do polubownego zniesienia współwłasności lub na drodze sądowej i to także na określonych zasadach. Z artykułu dowiecie się, jakie są sposoby jej zniesienia i na czym one polegają.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Podział nieruchomości

 

Podział nieruchomości jest możliwy w określonych warunkach. Zasady podziału reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie podziału i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Kiedy zatem można go dokonać i jak wygląda całe postępowanie?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Państwowa Inspekcja Pracy – jaką rolę pełni?

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem państwowym, której celem jest ochrona praw pracowniczych. Instytucja ta umożliwia pracownikom możliwość zgłoszenia naruszenia praw ze strony pracodawcy. Jakich kwestii najczęściej dotyczą zgłoszenia?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Postępowanie odwoławcze od decyzji ZUS

 

Postępowanie odwoławcze od decyzji ZUS jest drogą, którą warto podążać w sytuacji, kiedy otrzymaliśmy negatywną decyzję od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odnosi się to do spraw związanych z przyznaniem zasiłków rehabilitacyjnych, pogrzebowych, a także (bardzo często) rent i emerytur. Jak zatem powinniśmy postępować w przypadku odmownej decyzji ZUS?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawa pacjenta – co tak naprawdę o nich wiesz?

 

Prawa pacjenta są zbiorem praw, które każdy z nas powinien dobrze znać. Są one zawarte nie tylko w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ale również w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Skupmy się zatem na podstawowych prawach pacjenta. Ile tak naprawdę o nich wiemy?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakty z dzieckiem – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

 

Kontakty z dzieckiem są jedną z najbardziej konfliktowych kwestii pomiędzy rodzicami dziecka. W sytuacji, kiedy nie mogą się oni porozumieć w tej kwestii samodzielnie, można ją uregulować na drodze sądowej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa zarówno zasady kontaktów, jak i przesłanki do ich ograniczenia, a nawet zakazu. W jakich sytuacjach?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Wypowiedzenie umowy o pracę

 

Wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić z różnorakich przyczyn, a także być dokonane przez pracodawcę, pracownika lub za porozumieniem stron. Jaki jest okres wypowiedzenia? Jakie informacje powinno ono zawierać i w jakich sytuacjach można rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Pracownicze Plany Kapitałowe – co to takiego?

Pracownicze Plany Kapitałowe weszły w życie 1 lipca, jednak na początku obejmą one tylko duże firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników. Stopniowo będą uwzględniały małe firmy i jednostki sektora finansów publicznych.  Na czym polegają i kogo dotyczą?

CZYTAJ WIĘCEJ

Kasacja - procedura i warunki formalne

Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, które przysługuje od prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji. Jakie są warunki formalne do jej wniesienia, a także jak przebiega cała procedura?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Urlop okolicznościowy – kiedy przysługuje?

Urlop okolicznościowy jest urlopem przysługującym w związku ze śmiercią lub ślubem bliskiej osoby. Na jakich zasadach jest przyznawany, na jak długo i kiedy należy poinformować pracodawcę o zaistniałej sytuacji?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Kiedy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego?

Czy istnieją sytuacje, w których pracodawca może odrzucić wniosek o urlop wypoczynkowy, złożony przez pracownika? W świetle przepisów Kodeksu Pracy istnieje taka możliwość w pewnych okolicznościach. Jakich konkretnie?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Czy e-mail i SMS mogą być dowodami w sądzie?

E-mail i SMS jako dowód w sądzie? Jak najbardziej mogą być one traktowane jako dowód w sprawie. W jakich okolicznościach i jakie warunki należy spełnić, aby zostały one dowodami w sprawie? Jakie jeszcze (mniej oczywiste) dowody są brane pod uwagę w trakcie rozprawy sądowej?

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl